Stb. 2010, 756 Intrekking paspoort bij onttrekking strafvervolging

Rijkswet van 28-10-2010, Stb. 2010, 756

Rijkswet tot wijzing van de Paspoortwet in verband met de mogelijkheid om de verstrekking van een reisdocument te weigeren in geval van onttrekking aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van een straf in het buitenland en in verband met een wijziging in de differentiatiemogelijkheden van de gemeentelijke tarieven

—Er wordt met deze rijkswet voorzien in een grond om de verstrekking van een reisdocument te weigeren of een reisdocument vervallen te verklaren indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de betrokken persoon zich buiten de grenzen van het Koninkrijk zal onttrekken aan strafvervolging of tenuitvoerlegging van straf door een met het Koninkrijk bevriende mogendheid voor feiten die een misdrijf opleveren waarvoor een (maximale) vrijheidsstraf van een jaar of langer kan worden opgelegd. De aanleiding voor de nieuwe grond tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument, was de verstrekking van reisdocumenten door het Nederlandse consulaat-generaal te Rio de Janeiro in 2004 aan twee Nederlanders die in Brazilië vervolgd werden wegens de productie en verspreiding van pornografisch materiaal van kinderen en van wie de paspoorten door de lokale autoriteiten waren ingehouden. De twee Nederlanders konden met de door het consulaat verstrekte reisdocumenten Brazilië verlaten en zich aan strafvervolging en tenuitvoerlegging onttrekken. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Buitenlandse Zaken een onderzoek naar de toedracht laten instellen. Een van de bevindingen luidde dat de Paspoortwet thans geen expliciete grondslag bevat om in gevallen als hiervoor aangeduid de verstrekking van een paspoort te weigeren. Met deze wijziging wordt voorzien in een expliciete wettelijke bepaling om in de toekomst in vergelijkbare gevallen de verstrekking van een reisdocument te kunnen weigeren. Hoewel in de meeste gevallen sprake zal zijn van een situatie waarin weigering aan de orde is van een reisdocument dat wordt aangevraagd, biedt de nieuwe bepaling evenals de overige weigeringsgronden ook de mogelijkheid tot vervallenverklaring van een reisdocument dat nog in het bezit van de houder is. De procedure tot weigering of vervallenverklaring begint met een zogenaamd signaleringsverzoek door de minister die het aangaat (in de praktijk zal dit gewoonlijk de minister van Buitenlandse Zaken zijn) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op grond waarvan laatstgenoemde de personalia van de betrokken persoon vermeldt in het register paspoortsignaleringen. Deze voorafgaande signalering is een noodzakelijke voorwaarde om tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument te kunnen overgaan. Alle met verstrekking van reisdocumenten (waaronder ook nooddocumenten) belaste instanties zijn verplicht bij aanvraag van een reisdocument dit register te raadplegen. Evenals de bestaande gronden tot weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten in de Paspoortwet is de nieuwe grond facultatief geformuleerd. Er worden nieuwe criteria geformuleerd om deze bevoegdheid te kunnen toepassen: er is geen sprake van een verplichting tot weigering of vervallenverklaring. Ook als voldaan is aan de wettelijke criteria voor weigering of vervallenverklaring zullen bij het nemen van een dergelijke beslissing de omstandigheden van het geval moeten worden betrokken. Van de gelegenheid is tevens gebruik gemaakt een kleine wijziging aan te brengen in de mogelijkheden om gemeentelijke tarieven te differentiëren in artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet.

Inwerkingtreding 1-1-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.