Stb. 2017, 306 Internationalisering hoger/wetenschappelijk onderwijs

Wet van 07-06-2017, Stb. 2017, 306

Wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

—In de visiebrief Internationale dimensie van het hoger onderwijs (ho) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van 15 juli 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 22 452, nr. 41) heeft de regering het belang van internationale ervaring voor studenten in het hoger onderwijs onderstreept. Deze wet strekt ertoe de internationalisering in het hoger onderwijs te bevorderen: niet alleen voor studenten in Nederland die naar het buitenland willen gaan, maar ook voor buitenlandse studenten die naar Nederland willen komen. De volgende maatregelen worden ingevoerd:

  • een verbeterde regeling voor het verzorgen van gezamenlijk hoger onderwijs met Nederlandse en buitenlandse instellingen. Gezamenlijk onderwijs tussen Nederlandse instellingen en tussen Nederlandse en buitenlandse instellingen was al mogelijk, maar wordt door deze wet vergemakkelijkt. Daarnaast worden gezamenlijke Ad-programma’s mogelijk gemaakt. Een gezamenlijke opleiding verzorgd door Nederlandse hogeronderwijsinstellingen moet tot één gezamenlijke graad (joint degree) leiden en niet tot twee of meer afzonderlijke graden;
  • een gewijzigde regeling voor studiekeuzeactiviteiten voor studenten met een buitenlandse vooropleiding;
  • de introductie van de bevoegdheid voor instellingen om vanuit het profileringsfonds beurzen te verstrekken aan studenten in verband met het volgen van hoger onderwijs buiten Nederland;
  • erkenning van de graad ‘Doctor of Philosophy’ (PhD); en
  • de introductie van de mogelijkheid dat het college voor promoties ook anderen dan uitsluitend hoogleraren als promotor kan aanwijzen en daarmee ook aan anderen het zogenoemde ‘ius promovendi’ kan verlenen. Daarbij kan in het bijzonder worden gedacht aan universitair hoofddocenten. Voorwaarde is wel dat een promotor zelf een promotietraject heeft doorlopen.

Daarnaast bevat de wet een aantal technische verbeteringen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 19-08-2017, Stb. 2017, 319

Besluit houdende vaststelling van de tijdstippen van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (Stb. 2017, 306)

—Artikel I, onderdelen Aa, B, C, onder 1, D, D0a, E, F, G, Ga, H, I, J, M, onder 1, N, O, Oa, P, Pa, Q, R, S en T treden in werking met ingang van 01-09-2017.

Artikel I, onderdelen Da, K, L en M, onder 2, en artikel II met ingang van 01-01-2018.


Inwerkingtredingsbesluit van 26-04-2018, Stb. 2018, 151

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 7 juni 2017 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) (Stb. 2017, 306)

Artikel I, onderdelen A, voor zover het de daarin opgenomen artikelen 1.19 en 1.19a betreft, C, onder 2, Qa, Sa, en artikel IIA van de wet treden in werking met ingang van 01-06-2018. 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.