Stb. 2011, 460 Internationale inning onderhoudsverplichtingen

Wet van 29-9-2011, Stb. 2011, 460 en inwerkingtredingsbesluit van 14-10-2011, Stb. 2011, 461

Wet tot uitvoering van het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden (PbEU 2011, L 192/51) en van de verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (PbEU 2009, L 7/1) (Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud)

—Inning van alimentatie vindt met regelmaat in internationaal verband plaats. Het verdrag en de verordening beogen de thans in verschillende instrumenten opgenomen huidige regels op dit gebied te verduidelijken en te verbeteren en zo de internationale inning voor burgers te vergemakkelijken. De beide instrumenten bevatten onder meer regels over de administratieve samenwerking tussen centrale autoriteiten van de verdragstaten en de lidstaten alsmede regels over de erkenning en tenuitvoerlegging van alimentatiebeslissingen. De verordening kent ook een regeling over rechtsmacht. Het op dezelfde datum als het verdrag te ‘s-Gravenhage gesloten Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen bevat gemeenschappelijke bepalingen inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen. De verordening verwijst voor het toepasselijke recht op onderhoudsverplichtingen naar dit protocol. Zo wordt beoogd dat op grond van het verdrag en de verordening dezelfde regels inzake het toepasselijke recht op onderhoudsverplichtingen worden gehanteerd. Het verdrag heeft betrekking op alimentatieverplichtingen die voortvloeien uit een ouder-kindrelatie jegens een persoon jonger dan 21 jaar. Daarnaast ziet het verdrag op de erkenning en tenuitvoerlegging dan wel de tenuitvoerlegging van een beslissing inzake onderhoudsverplichtingen tussen echtgenoten en ex-echtgenoten wanneer het verzoek wordt ingediend samen met een vordering tot kinderalimentatie. Het verdrag is gedeeltelijk van toepassing op onderhoudsverplichtingen tussen ex-echtgenoten. Het toepassingsgebied van het verdrag kan door het afleggen van een verklaring worden uitgebreid tot andere onderhoudsverplichtingen die voortvloeien uit familiebetrekkingen, bloedverwantschap, huwelijk of aanverwantschap, waaronder in het bijzonder verplichtingen jegens kwetsbare personen. De EU en haar lidstaten hebben deelgenomen aan de onderhandelingen over het verdrag en het protocol. De EU is sinds 3 april 2007 lid van de Haagse conferentie voor Internationaal privaatrecht. Het protocol is op 8 april 2010 door de EU ondertekend en geratificeerd. Het verdrag zelf (Trb. 2011, 144) is nog niet in werking getreden; momenteel heeft alleen Noorwegen het geratificeerd. De EU oefent exclusieve bevoegdheid uit met betrekking tot alle onder het verdrag vallende onderwerpen. Hierover zal de EU bij het neerleggen van de akte van goedkeuring een verklaring afleggen met verwijzing naar artikel 59, derde lid, van het verdrag. Daarbij zal ook worden verklaard dat de EU-lidstaten via de EU gebonden zijn aan het verdrag en dat dit verdrag zal gelden voor de gebieden van de EU-lidstaten waarop het Verdrag betreffende de werking van de EU van toepassing is. De toepassing van het verdrag voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba zal nog worden bezien. Aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal de vraag worden voorgelegd of zij tot toepassing van het verdrag willen overgaan.

Inwerkingtreding 26-10-2011.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.