Stb. 2015, 426 Institutionele wijzigingen decentraal bestuur

Wet van 04-11-2015, Stb. 2015, 426

Wet tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet open-bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)

—Deze wet bevat allereerst een aantal wijzigingen in de Gemeentewet en de Provinciewet. Voor het merendeel betreffen deze institutionele bepalingen van het decentrale bestuur. De wijzigingen vloeien voort uit beleidsbrieven aan de Tweede Kamer. Deze betreffen ten eerste wijzigingen die verband houden met de Staat van de dualisering. Daaronder vallen het zekerstellen van de betrokkenheid van het college bij initiatiefvoorstellen van de raad, een herziening van de samenstelling van de diverse commissies ten behoeve van een zuivere verhouding tussen de raad en het college, de toevoeging dat ook het vrijwillig ontslag van een wethouder onmiddellijk kan ingaan en de afschaffing van de verplichting tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag. Verder bevat de wet wijzigingen in de procedure bij benoeming en herbenoeming van burgemeesters (o.a. verplichte instelling geheimhoudingscommissie, creëren van een wettelijke grondslag voor een fiscale screening voor benoeming en enkele nadere vereisten voor de waarnemend burgemeester). Bij amendement is onder meer aan het oorspronkelijke wetsvoorstel toegevoegd dat stemmingen over benoeming, herbenoeming en ontslag van burgemeesters en wethouders schriftelijk dienen plaats te vinden. Voorts bevat de wet wijzigingen die voorzien in de rol van commissarissen van de Koning en burgemeesters bij integriteitshandhaving, wijzigingen die verband houden met de commissaris van de Koning als rijksorgaan en wijzigingen die voortvloeien uit de privaatrechtelijke taakbehartiging door decentrale overheden. Ook voorziet de wet in enkele wijzigingen van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Gemeentewet is immers het uitgangspunt voor die wet. De meeste wijzigingen van de Gemeentewet zullen ook van toepassing zijn op de openbare lichamen. Op een aantal onderdelen verschilt hun positie van die van gemeenten, zodat wijzigingen daar soms niet worden doorgevoerd. Een wijziging die niet wordt doorgevoerd, betreft de afschaffing van het goedkeuringsvereiste voor oprichting van en deelname aan privaatrechtelijke rechtsvormen.


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 18-01-2016, Stb. 2016, 39

Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 november 2015 houdende wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen) (Stb. 2015, 426)

—De wet treedt in werking m.i.v 01-02-2016.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.