Stb. 2015, 140 Instellingswet RSJ

Wet van 01-04-2015, Stb. 2015, 140

Wet tot vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechts-toepassing en jeugdbescherming 2015)

Krachtens de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet) heeft de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ) thans twee taken: rechtspraak en advisering. Uit de evaluatierapporten van het Verwey-Jonker Instituut uit 2004 en de DSP-groep uit 2010 blijkt dat de RSJ haar beide taken over het algemeen goed uitvoert. Sinds de instelling van de RSJ zijn er echter diverse ontwikkelingen geweest, waaronder ontwikkelingen in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die gevolgen hebben voor de uitoefening van de taken van de RSJ. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot diverse aanpassingen in de organisatie van de RSJ. Deze wet vormt het sluitstuk van deze organisatorische wijzigingen, opdat zowel de adviserende als de rechtsprekende taak van de RSJ verder worden versterkt. Daartoe worden een aantal wijzigingen voorgesteld. Het gaat in de eerste plaats om een scherpere scheiding tussen enerzijds de adviserende functie en anderzijds de rechtsprekende functie van de RSJ. In de tweede plaats worden de toetsingsgronden voor de rechtspraak van de RSJ aangevuld. Meer expliciet wordt vastgelegd dat ook de belangen van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving meegewogen moeten worden in de beslissingen van de RSJ. Ook voorziet de wet in de mogelijkheid voor de procureur-generaal bij de Hoge Raad om cassatie in het belang der wet in te stellen tegen de uitspraken van de RSJ. Daarnaast schept de wet de verplichting voor de (buitengewone) leden van de RJS om hun (neven)betrekkingen te melden en de verplichting tot publicatie daarvan. De wrakingsregeling uit het Procesreglement rechtspraak van de RSJ wordt tot slot overgeheveld naar het niveau van de wet. Bij amendement is de bepaling toegevoegd dat leden niet in zowel de Afdeling advisering als de Afdeling rechtspraak kunnen worden benoemd. Op grond van artikel 39, eerste lid, blijven evenwel de huidige leden van de RSJ gewoon belast met zowel advisering als rechtspraak gedurende de resterende termijn van hun benoeming, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt bepaald. 


Inwerkingtreding

Inwerkingtredingsbesluit van 24-04-2015, Stb. 2015, 166

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 2015

—De wet treedt in werking m.i.v. 01-07-2015.


Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.