Stb. 2008, 120 Informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet van 7-2-2008, Stb. 2008, 120

Wet met regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten

—Het doel van de regeling is het aantal graafincidenten met kabels en leidingen te verminderen. Daarom wordt de plicht voor zowel de opdrachtgever als de grondroerder geïntroduceerd om zorgvuldigheid te betrachten bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden. Zorgvuldig graven betekent onder andere dat de grondroerder tijdig betrouwbare en bruikbare informatie ter beschikking heeft over de liggingsgegevens van kabels en leidingen en dat deze ook wordt gebruikt bij het verrichten van de graafwerkzaamheden. Tevens dient de van het Kadaster ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te zijn. Bovendien wordt de informatieuitwisseling over de liggingsgegevens tussen kabel- en leidingbeheerders enerzijds en de grondroerders anderzijds geregeld. In de regeling is de verplichting tot het zorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden opgenomen voor alle partijen in de keten. Dit betekent dat de opdrachtgever er zorg voor draagt dat de graafwerkzaamheden waartoe hij opdracht heeft gegeven op zorgvuldige wijze kunnen worden verricht, bijvoorbeeld doordat hij de grondroerder voldoende tijd gunt om zorgvuldig te graven. Op de grondroerder die de graafwerkzaamheden verricht, rust de plicht om de werkzaamheden op zorgvuldige wijze uit te voeren. Dit omvat in ieder geval de wettelijke plicht om informatie over de liggingsgegevens van kabels en leidingen op te vragen, te gebruiken en onderzoek te verrichten naar de exacte ligging in de grond. De tekeningen dienen tevens op de graaflocatie aanwezig te zijn.
Een grote meerderheid van de senaat dwong Minister Van der Hoeven van Economische Zaken de toezegging af dat zij zo spoedig mogelijk de wet op een punt gaat wijzigen. Zowel regerings- als oppositiefracties vonden het disproportioneel dat ook de huisaansluitingen op het riool onder de wet zouden vallen. Weliswaar was aan de gemeenten een periode van acht jaar gegund om deze aansluitingen in kaart te brengen, maar de senaat vond de lasten niet opwegen tegen de lusten. Het zou de gemeenten volgens een schatting van de VNG een miljard euro kosten om alle huisaansluitingen in beeld te brengen, terwijl er maar betrekkelijk weinig schade aan deze aansluitingen ontstaat door graafwerkzaamheden: per jaar gaat het in 250 gevallen mis, wat een schade van ongeveer een miljoen euro oplevert.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
 

Inwerkingtreding

Besluit van 2-3-2010 Stb. 2010, 113

Inwerkingtredingsbesluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

—De artikelen 4, 5, 18 en 19 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten treden in werking met ingang van 1 juli 2010. Het betreft de bepalingen van de wet die verband houden met de invoering van het systeem voor elektronische informatie-uitwisseling.
 

Kamerstukken

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.