Stb. 2014, 122 Inburgering - vrijstelling vermogende vreemdelingen en herbeoordeling spreekvaardigheid

Besluit van 11-03-2014, Stb. 2014, 122

Besluit houdende wijziging van het Besluit inburgering en enkele andere besluiten in verband met de kwijtschelding van de sociale lening aan asielstatushouders en enkele andere wijzigingen

—Middels dit besluit wordt een vrijstelling van de inburgeringsplicht geregeld voor vreemdelingen die een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd hebben verkregen indien die verblijfsvergunning is verleend onder de beperking in verband met verblijf als vermogende vreemdeling. Deze aanpassing vormt het sluitstuk van de per 1 oktober 2013 in werking getreden onderdelen van het Besluit modern migratiebeleid die regels bevatten omtrent de toelating van vermogende vreemdelingen (Stb. 2013, 363). Vermogende vreemdelingen worden verondersteld een positieve bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie/samenleving. Als onderdeel van de maatregelen om hun komst te stimuleren heeft de ministerraad besloten dat voor deze categorie de inburgeringsplicht niet geldt.

Een volgende wijziging voorziet erin dat een kandidaat die voor het onderdeel spreekvaardigheid vier maal of vaker gezakt is, binnen zes weken een herbeoordeling mag aanvragen door beoordelaars. Het onderdeel spreekvaardigheid werd eerder alleen beoordeeld door het geautomatiseerde systeem en niet herbeoordeeld. Deze wijziging werkt terug tot en met 2 april 2013. Dan is er nog een wijziging met als doel dat leningen niet alleen kunnen worden verstrekt gedurende de inburgeringstermijn, of de verlenging daarvan, maar ook gedurende de termijn, genoemd in de boetebeschikking op grond van artikel 31 en 32 van de wet. Door de lening ook beschikbaar te stellen gedurende die termijn heeft deze groep meer mogelijkheden alsnog te voldoen aan de inburgeringsplicht. Voorts wordt bewerkstelligd dat ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gegevens (COA) kan aanleveren ten behoeve van het Informatiesysteem inburgering (ISI). Het gaat daarbij met name om gegevens betreffende de deelname aan het voorbereidingsprogramma in de asielopvang en aan de maatschappelijke begeleiding door gemeenten. Ook wordt nader inhoud gegeven aan de toezegging in het regeerakkoord dat asielgerechtigden een aanbod voor de voorbereiding van het inburgeringsexamen krijgen.

Dit besluit is op 21 maart 2014 in werking getreden, met dien verstande dat:

  • a. artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 2 april 2013 (herbeoordeling spreekvaardigheid Besluit Inburgering);
  • b. artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2013 (inburgeringsplichtige oudkomers);
  • c. artikel III terugwerkt tot en met 1 juli 2013 (herbeoordeling spreekvaardigheid in Vreemdelingenbesluit 2000).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.