Stb. 2007, 549 Wet politiegegevens

Inwerkingtredingsbesluit van 14-12-2007, Stb. 2007, 549

Inwerkingtreding

De Wet politiegegevens (Stb. 2007, 300) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2008.

De politie krijgt meer armslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Van veel burgers verwerkt de politie gegevens, bijvoorbeeld van degenen die betrokken zijn bij openbare ordeverstoringen, die overlast melden, verdacht zijn, aangifte doen of om hulp vragen. De oude regels werden te beperkend geacht. De knelpunten hadden vooral te maken met het gebruik van gegevens binnen de politie en met de mogelijkheden om gegevens aan derden te verstrekken.

Gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van de dagelijkse politietaak zullen een jaar lang binnen de politie vrij beschikbaar zijn om ze, waar mogelijk, met elkaar in verband te kunnen brengen. Dit geldt ook voor gegevens over personen die (nog) niet worden verdacht van een strafbaar feit. Daar staat nu een termijn van vier maanden voor.

Verder is het nu mogelijk dat de politie gegevens over personen uit de ene zaak zo nodig ook voor een andere zaak kan gebruiken. Dit was slechts beperkt mogelijk. De zoekmogelijkheden in beschikbare politiegegevens zijn daartoe verruimd. Ook worden bepaalde gegevens binnen de politie vrij beschikbaar gesteld, zodat alle politiemensen ze kunnen raadplegen. Andere gegevens zijn onder voorwaarden toegankelijk voor het zoeken naar overeenkomsten in bijvoorbeeld de werkwijze van criminelen of het type delict. Daarnaast wordt het door een vergelijking van gegevens zichtbaar als er meerdere onderzoeken tegen eenzelfde persoon lopen. Dat moet voorkomen dat korpsen langs elkaar heen werken.

In de praktijk blijkt dat soms ook langdurige verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een solide informatiepositie op te bouwen en zicht te krijgen op mogelijke ernstige bedreigingen voor de samenleving, bijvoorbeeld bij zware criminaliteit, terrorisme of mensenhandel. Door hierover gegevens te verzamelen krijgt de politie meer zicht op mogelijke betrokkenheid van personen bij dergelijke misdrijven. De regeling verschaft de basis voor gerichte verwerking van persoonsgegevens aan de hand van onderwerpen die in een algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Ook dit is een verruiming ten opzichte van de oude wet.

De mogelijkheden voor de verstrekking van persoonsgegevens door de politie aan derden zijn eveneens verruimd, bijvoorbeeld aan instanties die betrokken zijn bij de lokale aanpak van jeugdcriminaliteit of van huiselijk geweld, zoals hulpverleningsinstellingen. Maar ook aan woningbouwverenigingen en winkeliers als dit bijvoorbeeld in het kader van een samenwerkingsverband bij de aanpak van criminaliteit nodig is. De nieuwe regeling maakt verstrekking mogelijk als sprake is van een 'zwaarwegend algemeen belang’.

De wet introduceert met het oog op de privacy van betrokken burgers ook een systeem van machtigingen. Dit betekent dat politiemensen gemachtigd moeten zijn voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Politiemensen krijgen alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor hun taak. Andere persoonsgegevens blijven afgeschermd. Er worden privacyfunctionarissen aangewezen die binnen de politiekorpsen de verwerking van persoonsgegevens controleren. Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de nieuwe wet.

Stb. 2007, 550

Besluit politiegegevens

Ten aanzien van een aantal onderwerpen voorziet de Wet politiegegevens in nadere regeling bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Dit betreft onderwerpen als de verplichting van de verantwoordelijke tot het onderhouden van een systeem van autorisaties, de aanwijzing van functionarissen die worden belast met het verlenen van instemming voor de verdere verwerking van politiegegevens voor andere doelen binnen de politietaak, de verstrekking van politiegegevens aan derden, de verstrekking van politiegegevens aan het buitenland en de controle op de naleving van de wettelijke regels door middel van audits.

Inwerkingtreding 1 januari 2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.