Stb. 2006, 475 Wet op het financieel toezicht

Wet van 28-9-2006, Stb. 2006, 475 en AMvB's van 12-10-2006, Stb. 2006, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 517, 518, 519 en 520

Wet houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop.

Doel van de Wft is de wetgeving voor de financiële markten doelgericht, marktgericht en inzichtelijk te maken. De taken van DNB (prudentieel toezicht) en die van de AFM (gedragstoezicht) worden zodanig gescheiden dat er geen sprake is van overlap. Verder zijn de regels waaraan financiële instellingen moeten voldoen vereenvoudigd en vermindert de Wft de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Bij de totstandkoming van de Wft is niet beoogd om de materiële normen voor het financiële toezicht te herzien maar om het functionele toezichtmodel wettelijk te verankeren en de regelgeving zoveel mogelijk consistent te maken over de verschillende sectoren waarop toezicht wordt gehouden en niet zozeer het type instelling. De vereenvoudiging en beperking van administratieve lasten wordt onder andere bereikt door van acht wetten één wet te maken, door voor zoveel mogelijk onderwerpen één algemene regel te maken en door in de wet de taken van beide toezichthouders te omschrijven en de samenwerking tussen de DNB en de AFM te regelen. Invoering van de Wft heeft tot gevolg dat toezichtswetten zoals deze nu bestaan (Wet toezicht kredietwezen 1992, Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, Wet toezicht effectenverkeer 1995, Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, Wet melding zeggenschap, Wet op het consumentenkrediet, Wet assurantiebemiddelingsbedrijf en de Wet financiële dienstverlening) opgaan in één wet. Deze samenvoeging zal gepaard gaan met diverse wijzigingen. De Wet op het financieel toezicht bestaat uit vijf delen: het Algemeen deel, het Deel Markttoegang financiële ondernemingen, het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen, het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen, en het Deel Gedragstoezicht financiële markten. Op een later moment zal een deel, het Deel Toezicht afwikkelsystemen, aan de Wet op het financieel toezicht worden toegevoegd. In een nog aanhangig wetsvoorstel met betrekking tot de Invoerings- en aanpassingswet Wft is het overgangsrecht en de aanpassing van andere wetten aan de Wft opgenomen. Dit wetsvoorstel is begin augustus 2006 aan de Tweede Kamer toegezonden. Onder de Wft komt ook lagere regelgeving te hangen. Het gaat voornamelijk om AMvB's en uitvoeringsregels van de toezichthouders (de zogenaamde toezichthouderregels).

Inwerkingtreding op een bij of krachtens wet te bepalen tijdstip (naar verwachting 1 januari 2007).

Inwerkingtredingsbesluit van 11-12-2006, Stb. 2006, 664

Inwerkingtreding

Het besluit voorziet op 1 januari 2007 in de inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht (Wft) Stb. 2006, 475 en de op die wet gebaseerde besluiten en de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht, alsmede op de inwerkingtreding van de Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel (Stb. 2006, 613) 2 en het op die wet gebaseerde Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2. De Wft wordt aangepast door de Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2. Het Besluit implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 wijzigt een aantal van de besluiten die op de Wft zijn gebaseerd. Hoofdstuk 5.5 van de Wft treedt nog niet inwerking in verband met het wetsvoorstel ter uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (TK 30 418). Dit wetsvoorstel, dat een nieuw hoofdstuk 5.5 bevat, zal naar verwachting in februari-maart 2007 worden bekrachtigd. De wet zal spoedig daarna in werking treden. Tot dat moment zal op grond van artikel 176 van de Invoerings- en Aanpassingswet Wet op het financieel toezicht de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van toepassing blijven met betrekking tot openbare biedingen.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.