Stb. 2004, 214 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Wet van 29-4-2004, Stb. 2004, 214

Wet houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving.

De wet beoogt de onzekerheden weg te nemen die in de praktijk bestaan over de vraag wanneer verkeer langs elektronische weg met bestuursorganen mogelijk is en geeft waarborgen voor een goed verloop van dit verkeer. Het geboden algemeen kader biedt aanknopingspunten voor de jurisprudentie en een basis voor de bijzondere wetgever. De Awb wordt gewijzigd en aangevuld op de volgende punten:

1. Aangegeven wordt wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan.

2. Aangegeven wordt aan welke voorwaarden verkeer langs elektronische weg moet voldoen, teneinde even betrouwbaar te zijn als conventioneel verkeer.

3. Aangegeven wordt in welke gevallen verkeer langs elektronische weg kan worden gelijkgesteld aan andere vormen van verkeer.

Het eerste punt betreft de bereikbaarheid van burger en bestuursorgaan voor langs elektronische weg te verzenden berichten, bijvoorbeeld met behulp van e-mail of door het plaatsen van een stuk op een website. De wet bepaalt in welke gevallen van die bereikbaarheid mag worden uitgegaan. Daarvoor is nodig dat het betrokken bestuursorgaan of de burger zelf aangeeft in hoeverre op die bereikbaarheid mag worden vertrouwd. Het is niet de bedoeling aanspraken te vestigen op communicatie langs elektronische weg, noch voor de burgers noch voor bestuursorganen. Bij het tweede punt moet worden gedacht aan eisen die waarborgen dat een langs elektronische weg verzonden bericht voldoende betrouwbaar is, in die zin dat ervan kan worden uitgegaan dat de inhoud niet is gemanipuleerd, niet van een ander afkomstig is dan aangegeven, noch toegankelijk is voor personen waarvoor het niet is bestemd. De wet bevat abstracte normen waaraan elektronisch verkeer moet voldoen teneinde voldoende beveiligd te zijn; de wijze waarop aan deze normen kan worden voldaan, is afhankelijk van de stand der techniek. De normen kunnen technisch worden uitgewerkt in bijzondere regelgeving, gedragscodes of protocollen. Het derde punt betreft de bepalingen van de Awb die thans van de schriftelijke vorm uitgaan, zoals de artikelen met betrekking tot het besluit, de aanvraag en dergelijke. Uitgangspunt is dat de elektronische weg in beginsel gelijkwaardig is aan de conventionele weg, mits zij dezelfde functie kan vervullen.

Inwerkingtreding op een nader te bepalen tijdstip.

Stb. 2004, 260

Inwerkingtreding

De Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is in werking getreden met ingang van 1 juli 2004.

Besluit van 16-6-2004, Stb. 2004, 261

Besluit houdende aanpassing van diverse besluiten aan de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer.

De uitvoerings-amvb is ook op 1 juli 2004 in werking getreden, met uitzondering van art. IV, m.b.t. art. 3 van het Besluit informatievoorziening WVO, dat per 24-7-2005 in werking treedt.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 



Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.