Wet BIBOB

Wet van 20-6-2002, Stb. 2002, 347

Wet houdende regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten.

Het openbaar bestuur krijgt een nieuw instrumentarium om in staat te zijn zich weerbaarder op te stellen tegen criminele activiteiten en organisaties. Belangrijkste element van de nieuwe wetgeving is dat bestuursorganen een wettelijke grondslag krijgen voor het weigeren of intrekken van vergunningen en subsidies dan wel het niet gunnen van overheidsopdrachten, indien er ernstig gevaar bestaat dat hiermee criminele activiteiten worden gefaciliteerd. Om bestuursorganen van relevante informatie hiervoor te voorzien, is er een landelijk Bureau BIBOB ondergebracht bij het ministerie van Justitie. Het Bureau BIBOB adviseert bestuursorganen en aanbestedende overheidsdiensten over de mate van gevaar dat een overheidsopdracht, subsidie of vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Uit de praktijk is gebleken dat de huidige regelgeving onvoldoende is toegesneden op de wens van het openbaar bestuur zich weerbaar te kunnen opstellen tegen criminele organisaties en activiteiten. Eveneens is in het rapport van de parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden vastgesteld dat verschillende economische sectoren kwetsbaar zijn voor zowel (georganiseerde) criminelen als ook organisatiecriminaliteit, met grote financiële schade voor de overheid en het bedrijfsleven. Het bureau BIBOB zal de gegevens die het voor zijn onderzoek nodig heeft, onder meer kunnen putten uit persoonsregistraties van politie, justitie, belastingdienst en bijzondere opsporingsdiensten en uit de registers van de Kamers van Koophandel en uit het systeem Vennoot van het ministerie van Justitie. Belangrijk element van de screening is dat deze ook zakelijke relaties van de aanvrager betreft, om zo versluiteringsconstructies bloot te kunnen leggen. Vooralsnog zal de adviserende taak van het bureau BIBOB zich beperken tot aanbestedingen op het terrein van de bouwnijverheid, milieu en ICT en tot vergunningverlening op het gebied van de horeca, de prostitutie- en escortbranche, coffee- en smartshops, transport, milieu, bouw, opiumverloven en woningcorporaties. Als daar aanleiding voor is, kan ook iedere subsidieregeling aangewezen worden. Naast de adviestaak zal het Bureau de bestuursorganen begeleiden bij een juiste toepassing. Hiervoor zullen de gebruikelijke middelen, zoals een helpdesk, worden ingezet. Gezien het ingrijpende karakter van de wet, is voorzien in een breed opgezette begeleidingscommissie en in een evaluatie reeds na drie jaar. Het WODC zal de ontwikkelingen tijdens deze drie jaar monitoren.

Inwerkingtreding op een kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 29-8-2002, Stb. 2002, 502

Gedeeltelijke Inwerkingtreding

De artikelen 1, tweede en derde lid, 5, tweede lid 7, tweede lid, hoofdstuk 3 en paragraaf 4.2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Stb. 2002, 347) zijn in werking getreden op 18-10-2002 en werken terug tot en met 1 september 2002.

Besluit van 19-5-2003, Stb. 2003, 216

Inwerkingtredingsbesluit

De artikelen 1, eerste lid, 2 tot en met 4, 5, eerste lid, 5, derde lid, 6, 7, eerste lid, 7, derde lid, 26, 28 tot en met 36, 38 tot en met 47 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) en artikelonderdelen (artikel 6, onderdelen b en c) van het Besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB) zijn in werking getreden per 1 juni 2003.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.