Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Wet van 3-7-2003, Stb. 2003, 275 en inwerkingtredingsbesluit van 3-7-2003, Stb. 2003, 276

Wet tot wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering.

Deze richtlijn bevat bepalingen die ten doel hebben de positie te verbeteren van personen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval met een motorrijtuig in een andere lidstaat van de Europese Unie dan die van hun woonplaats. Hiermee wordt voorzien in een lacune in de drie op dit terrein reeds bestaande richtlijnen, die slechts bescherming bieden aan slachtoffers van verkeersongevallen met motorrijtuigen die zich voordoen in de lidstaat van hun woonplaats.

Afwikkeling van schadegevallen in het buitenland is in het algemeen gecompliceerder dan in eigen land. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van het verzamelen van bewijsmateriaal (politierapporten, getuigenverklaringen, e.d.); de mogelijkheden om de verzekeraar te identificeren lopen uiteen per land; de verzekeraar kan zich juist in dergelijke omstandigheden minder coöperatief opstellen, waardoor het slachtoffer in zijn vordering ontmoedigd wordt; gezien het van toepassing zijnde beginsel uit het internationaal privaatrecht van de 'lex loci delicti' geschiedt de afwikkeling van dergelijke vorderingen volgens het recht van een andere lidstaat dan dat van de lidstaat van woonplaats van het slachtoffer; een en ander speelt zich doorgaans af in een voor het slachtoffer vreemde taal.

Met de richtlijn wordt de afwikkeling van in het buitenland geleden schade door motorrijtuigen voor de slachtoffers vereenvoudigd. Hiertoe worden de volgende voorzieningen getroffen:

bij een verkeersongeval met een motorrijtuig in een andere lidstaat dan die van zijn woonplaats krijgt het slachtoffer een rechtstreeks vorderingsrecht jegens de verzekeraar van de aansprakelijke persoon;

elke verzekeraar die binnen de EU een vergunning heeft voor de uitoefening van de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen, dient in elke andere lidstaat dan die van zijn vestiging een schaderegelaar aan te wijzen; deze wordt in de lidstaat van woonplaats van het slachtoffer belast met de behandeling en afwikkeling van claims terzake;

elke lidstaat dient een informatiecentrum op te richten c.q. aan te wijzen waar informatie kan worden verkregen over onder meer de identiteit van de betrokken verzekeraar en van diens schaderegelaar;

elke lidstaat dient een schadevergoedingsorgaan op te richten c.q. aan te wijzen dat als vangnet fungeert in het geval de verzekeraar of diens schaderegelaar niet of niet adequaat binnen drie maanden op de claim van het slachtoffer reageert dan wel in het geval in het geheel geen schaderegelaar is aangewezen.

Om uitvoering te geven aan de richtlijn zijn de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wtv 1993) aangepast m.b.t. de aanwijzing van een Informatiecentrum en een Schadevergoedingsorgaan.

Inwerkingtreding 15-7-2003.

Kamerstukken:

Gratis bioscoopkaartjes voor Official Secrets

NJB mag 2 x 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Official Secrets (vanaf 24 oktober in de bioscoop).

In Official Secrets is Katharine Gun (Keira Knightley) een moedige Britse klokkenluider die haar leven en dat van haar geliefden op het spel zet om het juiste te doen; het stoppen van een onrechtmatige invasie op Irak.

Afbeelding

Stuur ons een berichtje als je graag kaartjes wilt; wij zullen ze opsturen naar de eerste twee aanmeldingen die we ontvangen. 

 

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.