Stb. 2006, 418 Vervanging volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap, bevalling en ziekte

Wet van 7-9-2006, Stb. 2006, 418

Wet tot regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

Artikelen 57a en 129, derde lid, van de Grondwet bepalen dat de wet de tijdelijke vervanging wegens zwangerschap en bevalling en wegens ziekte regelt van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer respectievelijk van gemeenteraad en provinciale staten. (Wet van 20-1-2005, (Stb. 2005, 52). De nu in het Staatsblad verschenen wet betreft met name procedurele bepalingen over de wijze waarop het tijdelijk ontslag en de vervanging geschiedt alsmede - ten aanzien van de kamerleden - de daarbij behorende financiële en rechtspositionele voorzieningen. Doelstelling van de regeling is vrouwen in staat te stellen beter gebruik te maken van het passief kiesrecht. Door de wet kunnen leden van vertegenwoordigende lichamen bij zwangerschap, bevalling of ziekte voor de duur van 16 weken worden vervangen. Het te vervangen lid verliest voor de periode van 16 weken het lidmaatschap en wordt tijdelijk ontslagen, maar is na die periode weer van rechtswege lid. De vervanger verliest na de periode van vervanging van rechtswege het lidmaatschap. De wet regelt niet alleen vervanging bij zwangerschapsverlof. Ook volksvertegenwoordigers die voor langere tijd ziek zijn, kunnen zich voor een periode van 16 weken laten vervangen. De wet voorziet in een recht op tijdelijke vervanging en niet in een plicht. Het tijdelijk ontslag wordt derhalve slechts op verzoek van de betrokken volksvertegenwoordiger verleend. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer zijn drie amendementen van het Tweede Kamerlid De Pater-van der Meer aangenomen. Amendement nr. 9 beoogt tijdelijke vervanging binnen zestien weken voor het einde van de reguliere zittingstermijn onmogelijk te maken. Volgens dit amendement kan tijdelijke vervanging voor een termijn van zestien weken niet beginnen binnen zestien weken voor het einde van de reguliere zittingstermijn van een volksvertegenwoordigend orgaan, omdat de vervangingstermijn dan niet kan worden volgemaakt. Amendement nr. 10 beoogt tijdelijke vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken voor Nederlandse leden van het Europees Parlement. Tot slot voorziet amendement nr. 11 erin dat bij een reguliere vacature ook een tijdelijk vervanger in aanmerking dient te komen voor de vervulling daarvan, als hij op grond van de volgorde van de kieslijst daarvoor in aanmerking zou zijn gekomen als hij niet tijdelijk vervanger was.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 26-9-2006, Stb. 2006, 449

Inwerkingtreding

De wet van 7 september 2006 (Stb. 2006, 418) houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel lK, en IIIA, is op 11 oktober 2006 in werking getreden.

De artikelen I, onderdeel K, en IIIA van de wet van 7 september 2006 (Stb. 418) zien op de vervanging van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Binnen het Europees Parlement wordt nagedacht over een voorziening op Europees niveau voor onder meer zwangerschapsverlof van de leden van het Europees Parlement. Concreet wordt gesproken over een wijziging van het Reglement van het Europees Parlement die er op neer komt dat de lidstaten kunnen voorzien in een regeling met betrekking tot de tijdelijke vervanging van de (nationale) leden van het Europees Parlement gedurende het zwangerschapsverlof. De discussie binnen het Europees Parlement, mede over de vraag in hoeverre een dergelijke regeling verenigbaar is met de Europese Akte inzake de verkiezing van het Europees Parlement, is op dit moment nog niet afgerond. Aangezien het Reglement van het Europees Parlement op dit moment nog geen grondslag biedt voor de in de wet opgenomen regeling met betrekking tot de tijdelijke vervanging van de Nederlandse leden van het Europees Parlement, treden de genoemde artikelen nog niet in werking. Zodra de discussie binnen het Europees Parlement is afgerond, zal worden bezien of deze artikelen alsnog in werking kunnen treden.

Kamerstukken:

DARK WATERS: een advocaat neemt het op tegen een groot, vervuilend chemiebedrijf

AfbeeldingNJB mag twee vrijkaarten weggeven voor de film Dark waters (vanaf 23 januari in het filmhuis). 

’Het waargebeurde verhaal van advocaat Rob Bilott (Mark Ruffalo) die net partner is geworden bij een prestigieus advocaten kantoor. Als bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemie bedrijven, heeft hij reeds zijn sporen verdiend en daarmee zijn toekomst veilig gesteld. Wanneer hij op zijn werk benaderd wordt door een boer uit West Virginia, die beweert dat er giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee doodt, raakt hij verstrengeld in een persoonlijk conflict. In de hoop de waarheid boven water te krijgen, dient Bilott uiteindelijk een klacht in tegen chemieconcern DuPont. Hij begrijpt dat er gevochten moet worden voor de gerechtigheid voor een gemeenschap die al jaren wordt blootgesteld aan dodelijke chemicaliën Het is het begin van een 15 jaar durend gevecht.’’

Mail ons voor vrijkaarten

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.