Stb. 2007, 156 Versoepeling Wet ammoniak en veehouderij

Inwerkingtredingsbesluit van 24-4-2007, Stb. 2007, 156

De wet van 17 februari 2007, houdende wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 2007, 103) treedt in werking met ingang van 1 mei 2007.

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) wordt op een aantal punten versoepeld. De aanwijzing van te beschermen gebieden wordt beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden’. Deze gebieden moeten alle binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Vastgelegd wordt welke gebieden in ieder geval zullen moeten worden aangewezen; dat betreft beschermde natuurmonumenten en gebieden die in het kader van de uitvoering van de Habitatrichtlijn door de Europese Commissie op de communautaire lijst zijn geplaatst. Die laatste gebieden moeten door de Minister van LNV op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 worden aangewezen, waarna zij vervolgens onder die noemer onder de verplicht aan te wijzen gebieden vallen. Daarnaast kunnen andere gebieden aan de hand van in deze wet neergelegde criteria als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Daarbij zal ook met het criterium 'de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen’ rekening kunnen worden gehouden, zij het slechts 'voorzover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt’. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gelden nog zwaardere criteria, namelijk 'zeer belangrijke ecologische samenhang met ander zeer kwetsbaar gebied’ of 'zeer grote natuurwaarden’. Het laatstgenoemde criterium kan nader invulling krijgen in overleg tussen gedeputeerde staten met representatieve lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landbouw alsmede met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten waartoe de betreffende gebieden behoren. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. Binnen die zone kunnen bestaande melkrundveehouderijen nog uitbreiden tot 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee (in de huidige Wav zijn dit 110 melkkoeien).

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.