Stb. 2009, 189 Versnelling besluitvorming wegprojecten

Wet van 2-4-2009, Stb. 2009, 189

Wet tot wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de onderzoekslast.

De wet geeft uitvoering aan één onderdeel van het op 23 mei 2008 aan beide kamers der Staten-Generaal gezonden kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten. Op 21 april 2008 heeft de Commissie haar advies 'Sneller en beter’ gepresenteerd. De Commissie deed voorstellen voor herinrichting van het besluitvormingsproces van de Tracéwet, voor aanpassing van de Spoedwet wegverbreding en voor een lex specialis voor specifieke urgente en breed gedragen projecten. De Spoedwet en de Tracéwet zijn nu gewijzigd teneinde de versnelde uitvoering van wegprojecten waarvan de besluitvorming vooral als gevolg van de luchtkwaliteitsproblematiek is vertraagd of is stil komen te liggen, mogelijk te maken. In 2003 is de Spoedwet ingevoerd om de capaciteit van een aantal hoofdwegen die elementaire schakels vormen in het wegennetwerk zo spoedig mogelijk te vergroten door middel van een betere benutting en verbreding van die wegen. Aanvankelijk werd het oogmerk van versnelde besluitvorming voor deze projecten ook gerealiseerd. Inmiddels zijn veel projecten, zowel spoedwetprojecten als tracéwetprojecten, vooral als gevolg van de wettelijke en rechterlijke luchtkwaliteitseisen vertraagd of zelfs helemaal stil komen te liggen. De wijziging bevat voorzieningen waarmee de onderzoekslast voor de besluitvorming over wegprojecten wordt vereenvoudigd zonder dat daarmee afbreuk wordt gedaan aan de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Zo wordt o.m. de procedure om te komen tot een milieueffectrapportage vereenvoudigd. Er zijn geen wijzigingen van het geldende bestuursprocesrecht.

Inwerkingtreding 24-4-2009 met terugwerkende kracht tot 1-1-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.