Stb. 2008, 359 Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008

Besluit van 26-8-2008, Stb. 2008, 359

Besluit met regels ter uitvoering van de EG-verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

De Verordening dient ter implementatie van het Verdrag van Rotterdam dat op 11 september 1998 tot stand kwam en door alle lidstaten van de Europese Gemeenschap en door de (Raad van de) Europese Gemeenschap zelf is ondertekend. Dit verdrag is het gevolg van het toegenomen besef dat de uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, in het bijzonder naar ontwikkelingslanden, bepaalde verantwoordelijkheden met zich brengt. Er zijn sterke aanwijzingen dat de toepassing van dergelijke stoffen vooral daar tot zeer ernstige problemen kan leiden. Deze toepassing vindt dikwijls plaats zonder kennis omtrent de aard van de stoffen en de te treffen veiligheidsvoorzieningen. De bepalingen van het verdrag behelzen een zogenoemde 'Voorafgaande Geïnformeerde Toestemming’-procedure ('Prior Informed Consent’, afgekort als: PIC), waarmee een belangrijke stap werd gezet op weg naar verbetering van de internationale regelgeving op het gebied van gevaarlijke chemische stoffen. Doel is de partijen aan te zetten tot gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking bij de internationale handel in zulke stoffen, teneinde de gezondheid van de mens en het milieu tegen mogelijke schade te beschermen en bij te dragen tot een vanuit milieuoogpunt verantwoord gebruik van deze stoffen. Het verdrag trad in werking op de datum dat het geratificeerd was door 50 partijen (24 februari 2004).

De Verordening gaat op een aantal punten verder dan de bepalingen van het verdrag. De Europese Unie achtte het noodzakelijk om bepaalde voorschriften van het verdrag aan te scherpen om ervoor te zorgen dat de niveaus van bescherming van het milieu en de volksgezondheid in invoerende landen, waarin de huidige voorschriften voorzien, niet worden afgezwakt. De strengere benadering in de Verordening geldt met name ten aanzien van het toepassingsgebied van de voorschriften die vooral effect zullen hebben op de kennisgevingen van uitvoer die de Europese Gemeenschap op bilaterale basis naar derde landen stuurt. Het nu in het Staatsblad gepubliceerde besluit strekt uitsluitend tot omzetting van de Verordening. Aangezien deze Verordening op 1 augustus 2008 in werking is getreden moest ook dit besluit zo spoedig mogelijk in werking treden. De strafbaarstelling in dit besluit heeft uiteraard pas betekenis na de inwerkingtreding van die specifieke bepaling per 1 november 2008.

Inwerkingtreding 12-9-2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.