Stb. 2005, 480 Vereenvoudiging productierechten in Meststoffenwet

Wet van 15-9-2005, Stb. 2005, 480

Wet tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij.

Er wordt een aanzienlijke vereenvoudiging doorgevoerd van het wettelijke instrumentarium van de productierechten gericht op de beheersing van de in Nederland geproduceerde hoeveelheid dierlijke meststoffen. Het gaat bij dit zogenoemde 'volume-instrumentarium' om de stelsels van mestproductierechten, varkensrechten en pluimveerechten. De vereenvoudigingen zijn de volgende. Voor de melkveesector en de kleinere sectoren kan een afzonderlijk instrument voor plafonnering worden gemist. De bepalingen inzake de mestproductierechten vervallen dan ook voor deze sectoren.

Voor de intensieve sectoren - de varkens- en pluimveehouderij - blijft een productieplafond vooralsnog nodig, maar is een verregaande vereenvoudiging bereikt door één integrale regeling in hoofdstuk V van de Meststoffenwet op te nemen en onnodige verschillen tussen de stelsels van varkensrechten en van pluimveerechten weg te nemen. Daarbij gaat het om het vervallen van het onderscheid tussen fokzeugenrechten en andere varkensrechten en van de beperkingen die zijn verbonden aan het zogenaamde grondgebonden deel van het varkensrecht, beide elementen van het stelsel van varkensrechten die - inmiddels - onnodig belemmerend zijn voor de bedrijfsontwikkeling. Ook andere verschillen tussen de stelsels op het punt van de regels voor de overgang van productierechten en verschillen ten aanzien van de strafbaarstelling worden opgeheven. Met de integrale regeling van alle productierechten in de Meststoffenwet kan de Wet herstructurering varkenshouderij worden ingetrokken. Het vervallen van die wet en van de Wet verplaatsing mestproductie moet bijdragen aan de transparantie van de mestwetgeving. De nieuwe regeling biedt voorts een 'stok achter de deur', voor het geval er na introductie van het systeem van gebruiksnormen voor meststoffen in de Meststoffenwet - waartoe al eerder een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aanhangig was (29 930, nrs. 1-3, dat nu ook in het Staatsblad is gepubliceerd; zie hieronder (Stb. 2005, 481) - op landelijk niveau onvoldoende evenwicht bestaat tussen de omvang van de dierlijke mestproductie en de gebruiks- en afzetmogelijkheden voor de mest. Er komt namelijk een geclausuleerde delegatiebepaling, die het mogelijk maakt om bij algemene maatregel van bestuur een korting van de productierechten door te voeren. De omvang van de korting voor het individuele bedrijf is daarbij afhankelijk gesteld van de mate waarin een bedrijf zich van voldoende structurele mestgebruiks- en afzetmogelijkheden heeft verzekerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur weer invulling te geven aan het - ook in het verleden bij de bestaande productierechten toegepaste - instrument van de zogenoemde 'afroming' van productierechten bij verhandeling of bij bedrijfsoverdracht.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 19-10-2005, Stb. 2005. 562

Inwerkingtreding

Gebruiksnormen

De wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen) (Stb2005 481) treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van de artikelen VI tot en met XA, die in werking zijn getreden op 16 november 2005 en met uitzondering van artikel XB.

Vereenvoudiging productierechten

De wet van 15 september 2005 tot wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging productierechten) (Stb.2005 480) treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.