Stb. 2008, 25 Verdrag van Prüm

Wet van 17-1-2008, Stb. 2008, 25

Wet tot goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie (Trb. 2005,197).

Het Verdrag van Prüm (ook Schengen III genoemd) heeft tot doel de grensoverschrijdende samenwerking op een aantal terreinen te intensiveren, teneinde grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie effectiever te kunnen bestrijden. In de eerste plaats wordt een versoepeling van de samenwerking op het terrein van het DNA-onderzoek bewerkstelligd. Daarbij is voorzien in een nieuwe uitwisselingsmodaliteit: de gecentraliseerde rechtstreekse geautomatiseerde toegang tot de DNA-databank van een andere Verdragsluitende Partij op basis van 'hit/no hit’. Op die wijze kan direct worden achterhaald of een DNA-profiel van een spoor uit een nog niet opgeloste strafzaak verband houdt met een strafzaak in een andere staat die partij is bij het verdrag. Indien sprake is van een zogenoemde 'hit’ kunnen vervolgens met behulp van een rechtshulpverzoek de bij dat profiel behorende persoons- en zaaksgegevens worden opgevraagd. Het verdrag bevat een overeenkomstige regeling ten aanzien van de uitwisseling van dactyloscopische gegevens (vingerafdrukken). Met het oog op de toepassing van de nieuwe vormen van informatie-uitwisseling is in het verdrag een regeling opgenomen met betrekking tot de gegevensbescherming. In dat kader is aansluiting gezocht bij de relevante Europees- en internationaalrechtelijke waarborgen. In navolging van het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdend politieel opreden voorziet het verdrag voorts in de mogelijkheid tot rechtstreekse geautomatiseerde bevraging van de verschillende, nationale kentekenregisters. Daarnaast schept het verdrag de mogelijkheid onder bepaalde voorwaarden in het kader van grootschalige evenementen met een grensoverschrijdende uitwerking, ter handhaving van de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van strafbare feiten, informatie, waaronder persoonsgegevens, te verstrekken. Het verdrag voorziet verder in de mogelijkheid om, zonder dat daar een uitdrukkelijk verzoek van een andere Verdragsluitende Partij aan ten grondslag ligt, in individuele gevallen persoonsgegevens en andere informatie die van belang kunnen zijn met het oog op de voorkoming van bepaalde ernstige, terroristische strafbare feiten aan deze staat te verstrekken. In het kader van de bestrijding van de illegale migratie, ten slotte, zijn de Verdragsluitende Partijen verplicht de op basis van de werkzaamheden van de documentadviseurs verzamelde informatie over de illegale migratie met elkaar uit te wisselen. Daarnaast dienen de partijen elkaar vroegtijdig te informeren over geplande repatriëringsmaatregelen. Met het oog op de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit, het terrorisme en de illegale migratie beogen de Verdragsluitende Partijen, anderzijds, een verbetering van de operationele samenwerking. Ter voorkoming van terroristische strafbare feiten voorziet het verdrag in een regeling betreffende de inzet van vluchtbegeleiders, ook wel air marshals genoemd, door de Verdragsluitende Partijen. Deze regeling is voornamelijk gericht op de coördinatie van de inzet en de uitwisseling van kennis met betrekking tot de inzet van vluchtbegeleiders. De beslissing over de inzet blijft een nationale aangelegenheid. De maatregelen in het kader van de bestrijding van illegale migratie zijn eveneens gericht op coördinatie en de overdracht van kennis. Ten slotte voorziet het verdrag in een aantal algemene regelingen betreffende gezamenlijk optreden, bijstand op verzoek en onvoorzien grensoverschrijdend optreden in een spoedeisende situatie.

Inwerkingtreding 31-1-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.