Stb. 2008, 476 Transparantievereisten financieel toezicht

Wet van 25-9-2008, Stb. 2008, 476

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390).

De wet strekt tot implementatie van de Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390) (hierna: de richtlijn transparantie). Niet alle onderdelen van de richtlijn transparantie worden door deze wet omgezet in de Nederlandse wetgeving. Aan de bepalingen met betrekking tot informatie over belangrijke deelnemingen – de artikelen 9 tot en met 15 van de richtlijn transparantie – is reeds uitvoering gegeven in hoofdstuk 5.3 van de Wet op het financieel toezicht.

De richtlijn transparantie maakt deel uit van het Actieplan voor financiële diensten van de Europese Unie. De richtlijn heeft betrekking op uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op binnen de Europese Unie gelegen of functionerende gereglementeerde markten. Dit brengt mee dat de richtlijn de Nederlandse wetgever voor een deel verplicht tot het stellen van uitvoeringsmaatregelen die zijn gericht tot uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op in Nederland gelegen of functionerende gereglementeerde markten, en voor een andere deel verplicht tot het stellen van uitvoeringsmaatregelen die zijn gericht tot uitgevende instellingen waarvan Nederland de lidstaat van herkomst is.

De maatregelen die voortvloeien uit het Actieplan zijn nodig om de interne markt voor financiële diensten (verder) te voltooien. In het Actieplan is de noodzaak benadrukt om een richtlijn tot optimalisering van de transparantieverplichtingen op te stellen. De richtlijn transparantie introduceert in de Europese Unie een gemeenschappelijk systeem voor het openbaar maken van gereglementeerde informatie door uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt binnen de Europese Unie zijn toegelaten. Het doel daarvan is het verbeteren van de verspreiding van informatie binnen Europa, waardoor een barrière voor grensoverschrijdend beleggen wordt weggenomen.

Uitgevende instellingen dienen indien zij hun statutaire zetel in Nederland hebben eveneens toepassing te geven aan de bepalingen van Boek 2 van het BW. Omdat bepaalde onderdelen van de richtlijn transparantie een nauwe samenhang vertonen – of zelfs overlappen – met bepalingen uit Boek 2 BW, voorziet dit wetsvoorstel tevens, daar waar noodzakelijk voor een juiste implementatie van de richtlijn transparantie, in aanpassingen van Boek 2 BW. Voorts is in het wetsvoorstel op enkele onderdelen, in het bijzonder in de bepalingen met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag, aangesloten bij de in het BW gehanteerde terminologie, ten einde de inzichtelijkheid van het wetsvoorstel mede in samenhang met de bepalingen van jaarrekeningrecht in Boek 2 BW te bevorderen.

Het toezicht op de naleving van de bepalingen die ingevolge de richtlijn transparantie in de Wft worden geïmplementeerd zal voornamelijk langs publiekrechtelijke weg door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) worden uitgevoerd. De AFM zal daarnaast, voor zover het uitgevende instellingen betreft die statutaire zetel hebben in Nederland, toezicht blijven houden op de naleving van de voorschriften voor de inrichting van de algemeen verkrijgbaar te stellen jaarlijkse financiële verslaggeving en als gevolg van de richtlijn transparantie, ook toezicht gaan houden op de inrichting van halfjaarlijkse financiële verslaggeving. Het toezicht op de inrichting van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving zal grotendeels volgens dezelfde systematiek worden vormgegeven. De Wtfv wordt daartoe, door onderhavige wet, aangevuld. Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.