Stb. 2008, 333 Toezicht op herverzekeraars

Wet van 3-7-2008, Stb. 2008, 333 en inwerkingtredingsbesluit van 7-8-2008, Stb. 2008, 335

Wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323).

Als gevolg van het omzetten van de richtlijn in Nederlandse wetgeving zal een direct toezicht op herverzekeraars worden geïntroduceerd. De richtlijn is op twee beginselen gebaseerd, nl: 1) toezicht wordt gehouden op de herverzekeraar in de lidstaat waar die herverzekeraar zijn zetel heeft (ook wel de 'lidstaat van herkomst' genoemd), en 2) een herverzekeraar die eenmaal een vergunning heeft, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar deze zijn zetel heeft, mag activiteiten verrichten in iedere andere lidstaat van de Europese Unie. Overeenkomstig de richtlijn afgegeven vergunningen worden dus wederzijds erkend. Daarnaast zijn in de richtlijn bepalingen opgenomen over de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de betrokken bevoegde autoriteiten van de lidstaten. Dit bevordert een effectief Europees toezichtregime. Verder bevat de richtlijn prudentiële regels voor de solvabiliteit en de technische voorzieningen, evenals regels voor de verslaggeving en het beleggen van activa.

In Nederland biedt het huidige toezichtskader onvoldoende mogelijkheden om in te grijpen in situaties waarin herverzekeraars in financiële problemen raken of dreigen te geraken. Nederland heeft dan ook het initiatief van de Europese Unie om een richtlijn inzake toezicht op herverzekeraars toegejuicht. Dit is des te urgenter nu het schadeverloop in tijden van terroristische dreiging en frequentere natuurrampen herverzekeraars mogelijk in de problemen kan brengen. Mede daardoor is de concurrentie tussen herverzekeraars feller geworden. Deze ontwikkelingen vragen een verhoogde aandacht van de toezichthouder. De richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving door de Wft aan te passen. Onder meer is de definitie van 'verzekeraar' zodanig gewijzigd dat daaronder ook herverzekeraars vallen.

Inwerkingtreding 1-9-2008

Besluit van 15-7-2008, Stb. 2008, 334 en inwerkingtredingsbesluit van 7-8-2008, Stb. 2008 335

Besluit tot wijziging van enkele besluiten Wft in verband met de uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323), en houdende enkele technische reparaties van deze besluiten.

Dit besluit strekt tot nadere uitvoering van de Herverzekeringsrichtlijn.

Inwerkingtreding 1-9-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.