Stb. 2008, 244 Toezicht accountantsorganisaties

Stb. 2008, 243 en Stb. 2008, 244

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157).

Op 15 november 2000 heeft de Commissie een aanbeveling inzake 'waarborging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de Europese Unie: minimumvereisten’ en op 16 mei 2002 een andere aanbeveling over 'de onafhankelijkheid van de met de wettelijke controle belaste accountant in de EU: basisbeginselen’ vastgesteld. De richtlijn bouwt daarop voort. De geïmplementeerde richtlijn beoogt een hoge mate van, maar geen volledige, harmonisatie van de voorschriften inzake de wettelijke controle van jaarrekeningen tot stand te brengen.

Nederland heeft zich de functie van de publieke accountant al eerder ter harte genomen. Dit heeft geleid tot de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het daarop gebaseerde Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) die op 1 oktober 2006 in werking zijn getreden. Het merendeel van de bepalingen van de richtlijn komt overeen met hetgeen reeds is bepaald in de Wta, Bta, de Wet op de Registeraccountants (Wet RA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Wet AA). Op basis van deze wetgeving bestond er al toezicht op accountantsorganisaties en individuele accountants. Op dit aspect was dus geen nadere implementatie nodig.

Een aantal bepalingen moest nog wel geïmplementeerd worden. Deze bepalingen hebben betrekking op de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen toezichthouders in de Europese Unie, de informatieuitwisseling met toezichthoudende instanties van derde landen, het toezicht op auditorganisaties van een derde land, de instelling van een auditcomité door organisaties van openbaar belang, de transparantie van honoraria van accountants en waarborgen in de benoeming en het ontslag van accountants. Ten aanzien van deze twee laatste onderwerpen wordt het Burgerlijk Wetboek aangepast. De overige implementatie vindt plaats in de Wta, Bta, Wet RA en Wet AA.

Inwerkingtreding 28-6-2008

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.