Stb. 2006, 460 Terrorismebestrijding: afgeschermde getuigen

Wet van 28-9-2006, Stb. 2006, 460 en inwerkingtredingsbesluit van 12-10-2006, Stb. 2006, 461

Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen.

De wet beoogt de bruikbaarheid van informatie, afkomstig van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in het strafproces te verbeteren door de informatie voorwerp te laten zijn van nader onderzoek door het horen van getuigen.

De mogelijkheden om informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het strafproces te gebruiken, worden verruimd. Ambtenaren van de dienst kunnen bij de rechter-commissaris uitgebreider ingaan op de inhoud van hun ambtsberichten; een afgeschermd getuigenverhoor wordt mogelijk. Ook mag de rechter ambtsberichten van de AIVD rechtstreeks als bewijs meewegen.

Uitgangspunt is een verruiming van de mogelijkheden om bij het verhoor van getuigen rekening te houden met het belang van de staatsveiligheid.

De nieuwe wetgeving beoogt de bruikbaarheid van informatie, afkomstig van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, in het strafproces te verbeteren door de informatie voorwerp te laten zijn van nader onderzoek door het horen van getuigen. Een afgeschermd getuigenverhoor door een gespecialiseerde rechter-commissaris bij de Rechtbank Rotterdam wordt mogelijk. De verdediging in strafzaken behoudt daarbij het recht op ondervraging van getuigen. Teneinde daarin te voorzien heeft de verdediging de gelegenheid om op een op de omstandigheden van het verhoor afgestemde wijze, nu het bijwonen van het getuigenverhoor door de verdediging vanwege het belang van de staatsveiligheid slechts bij hoge uitzondering toelaatbaar zal zijn, vragen in te dienen die door tussenkomst van de rechter-commissaris gesteld kunnen worden. De verklaring van een op deze wijze gehoorde afgeschermde getuige wordt opgenomen in een proces-verbaal dat door de rechter-commissaris wordt vastgesteld, nadat hij zich ervan heeft vergewist dat de in het proces-verbaal neergelegde tekst het belang van de staatsveiligheid niet schaadt. Omdat uiteindelijk alleen de AIVD volledig kan beoordelen of openbaarmaking van bepaalde informatie, neergelegd in het proces-verbaal van verhoor, schadelijk is voor de staatsveiligheid, vindt voeging van het door de rechter-commissaris opgemaakt proces-verbaal vervolgens slechts plaats onder de voorwaarde van toestemming van de getuigen. Het gaat hier dus om een uitzonderlijke afwijking van het uitgangspunt dat het de rechter-commissaris is die bepaalt welke gegevens tot de processtukken gaan behoren. Met het belang van de staatsveiligheid wordt gedoeld op situaties waarin sprake is of is geweest van werkzaamheden in het kader van de taakuitvoering van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals beschreven in art. 6 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002. Sluitstuk van de nieuwe wet betreft een aanpassing van het strafvorderlijk bewijsrecht. Zeker wordt gesteld dat ambtsberichten van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten door de wet voortaan onder alle omstandigheden als volwaardig schriftelijk bescheid worden aangemerkt. De situatie dat deze schriftelijke stukken niet meer alleen als bewijs kunnen gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen, wordt uitgesloten.

Inwerkingtreding 1-11-2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.