Stb. 2007, 240 Subsidieverstrekking cultuuruitingen

Wet van 14-6-2007, Stb. 240 en inwerkingtredingsbesluit van 25-6-2007, Stb. 2007, 241

Wet tot wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van cultuuruitingen.

Deze wet bevat een herziening van de cultuurnotasystematiek. De verplichting eens per vier jaar een cultuurnota uit te brengen vervalt. Naar behoefte kunnen beleidsnota’s worden uitgebracht over het cultuurbeleid als geheel of over afzonderlijke onderdelen daarvan. Voorts wordt differentiatie aangebracht in de wijze van subsidieverstrekking. Daarbij moet worden onderscheiden tussen drie verschillende categorieën culturele instellingen. Ten eerste zijn er de vierjarige subsidies te verstrekken door de minister en bedoeld voor instellingen die om beleidsmatige redenen de directe aandacht van de minister verdienen. Ten tweede krijgt een aantal culturele instellingen een zogenoemd langjarig subsidieperspectief. Ten derde krijgen de fondsen, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wsc een langjarige subsidierelatie met de minister.

In de organisatie en werkwijze van de Raad voor cultuur wordt een scherpere functionele scheiding aangebracht tussen beleidsadvisering en instellingsadvisering. Een compacte, niet naar sector ingerichte Raad functioneert primair als beleidsadviseur voor strategische, conceptuele vraagstukken, terwijl de commissies die onder de Raad ressorteren zich primair bezighouden met sectorale onderwerpen en de beoordeling van de kwaliteit van beleidsplannen van culturele instellingen en hun functioneren, en daarover een preadvies uitbrengen aan de Raad waarna de Raad adviseert. Het voorzitterschap van een commissie hoeft niet langer te worden bekleed door een lid van de Raad; commissies kunnen volledig uit leden bestaan die geen lid zijn van de Raad.

Inwerkingtreding 11-7-2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.