Stb. 2008, 162 Reparatiewet gesloten jeugdzorg

Wet van 17-4-2008, Stb. 2008, 162

Wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg en de Wet van 20 december 2007, Stb. 578.

Op 1 januari 2008 is de Wet van 20 december 2007, Stb. 578, waarbij de gesloten jeugdzorg is geïntroduceerd, in werking getreden. Inmiddels is gebleken dat het overgangsrecht van deze wet twee onvolkomenheden bevat.

De capaciteit van de gesloten jeugdzorg wordt geleidelijk opgebouwd. Daarom moeten tot 1 januari 2010 jeugdigen met een machtiging gesloten jeugdzorg nog in een justitiële jeugdinrichting geplaatst kunnen worden. Het bij de wet gesloten jeugdzorg opgenomen overgangsrecht eist voor plaatsing van een jeugdige met een machtiging gesloten jeugdzorg in een justitiële jeugdinrichting, de instemming van de jeugdige en van degene die het gezag over hem uitoefent. Het afhankelijk maken van de plaatsing van de instemming van de jeugdige of degene die het gezag over hem heeft, doorkruist het beleid rond plaatsing van kwetsbare jeugdigen. Dit kan tot gevolg hebben dat een jeugdige die weigert in een justitiële jeugdinrichting geplaatst te worden, lang op een plek in de gesloten jeugdzorg moet wachten. Het is in het belang van de jeugdige dat hij zo spoedig mogelijk de behandeling krijgt die hij nodig heeft. Dit belang kan met het instemmingsvereiste in gevaar komen, als er wel een plek beschikbaar is in een justitiële jeugdinrichting, maar niet in de gesloten jeugdzorg. Het artikel strekt ertoe het instemmingsvereiste te schrappen. In de tweede plaats wordt artikel VII, vijfde lid, tweede volzin, aangepast. Het gaat in die zin om de toepasselijkheid van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj) in de gevallen waarin jeugdigen gedurende de overgangsperiode nog in een justitiële jeugdinrichting worden geplaatst. In die gevallen moet de Bjj van toepassing zijn zoals die is gewijzigd bij de wet gesloten jeugdzorg, derhalve de 'nieuwe’ Bjj. Uit de tekst zou onbedoeld afgeleid kunnen worden dat in die gevallen de 'oude’ Bjj van toepassing is, derhalve de Bjj zoals die luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de wet gesloten jeugdzorg. De betrokken zin is nu aldus aangepast zodat daaruit ondubbelzinnig blijkt dat het om de 'nieuwe’ Bjj gaat.

Inwerkingtreding 16-5-2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.