Stb. 2009, 225 Rechtsbijstand

Inwerkingtredingsbesluit van 20-5-2009, Stb. 2009, 225

Inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli 2009 treden in werking:

  • de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (Stb. 2009, 4).

Deze wet legt de formele basis voor de opheffing van de bureaus voor rechtshulp. De raden voor rechtsbijstand hebben een nieuwe stichting 'het juridisch loket' opgericht; de bureaus zijn opgegaan in die stichting of hebben zich gevestigd als advocatenkantoor. Het juridisch loket beperkt zich tot de eerstelijnsrechtshulp. Verdergaande rechtsbijstand wordt door de advocatuur afgehandeld. Opdat de toegankelijkheid van het stelsel niet in het gedrang komt, is een laagdrempelige mogelijkheid tot het verkrijgen van gesubsidieerde rechtsbijstand geschapen. Er is een kortlopende adviestoevoeging geïntroduceerd in de vorm van een zogenaamde lichte adviestoevoeging. De rechtsbijstand op basis van deze toevoeging wordt verzorgd door de advocatuur. Met het oog op het stimuleren van het gebruik van mediation in plaats van het voeren van een procedure voor de rechter is in deze wet voorts geregeld dat mediators in aanmerking kunnen komen voor een subsidie voor de uitvoering van mediation aan minder draagkrachtigen.

  • het Besluit van 2 februari 2009, houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en enkele andere besluiten in verband met de herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand alsmede de invoering van de lichte adviestoevoeging en de toevoeging ten behoeve van mediation (Stb. 2009, 45).

Dit besluit bevat in hoofdzaak de aanpassingen van enkele op de Wet op de rechtsbijstand gebaseerde algemene maatregelen van bestuur die noodzakelijk zijn in verband met de bovenstaande Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand.

Het gaat hierbij om het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria, het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand en het Besluit omschrijving indexcijfer. Daarnaast strekt dit besluit, eveneens in verband met laatstbedoelde wet, tot intrekking van het Besluit verlengde spreekuurvoorziening. Wat de invoering van de mediationvergoeding betreft blijven de aanpassingen in dit besluit beperkt tot die van het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand. Voor het overige worden de regels hierover opgenomen in een nieuw Besluit gesubsidieerde mediation.

  • het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (Stb. 2009, 46).

Voor rechtzoekenden geldt dat zij voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand in beginsel een eigen bijdrage zijn verschuldigd. Tot nu toe waren de regels over deze eigen bijdrage in belangrijke mate opgenomen in de artikelen 35 en 36, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb). Vanwege de wijziging van deze artikelen, zoals die is opgenomen in de bovenstaande Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet op de rechtsbijstand, zal de regeling van het onderwerp eigen bijdrage in de Wrb voortaan echter worden beperkt tot de bepaling dat rechtzoekenden een eigen bijdrage zijn verschuldigd, tenzij bij algemene maatregel van bestuur anders is bepaald. Daarnaast blijft in de Wrb voor enkele bijzondere vormen van rechtsbijstand geregeld dat hiervoor geen eigen bijdrage is verschuldigd . De overige regels omtrent de eigen bijdrage worden voortaan bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld. Dit besluit bevat die regels.

  • het Besluit toevoeging mediation (Stb. 2009, 205).

In de Wet op de rechtsbijstand (Wrb) (Stb. 2009, 4) is de mogelijkheid opgenomen om rechtzoekenden ook in aanmerking te laten komen voor een toevoeging ten behoeve van mediation. Rechtzoekenden, ook als het mediation betreft, kunnen een toevoeging verkrijgen als hun inkomen of vermogen de in artikel 34 van de Wrb vastgelegde grenzen niet overschrijdt. De vaststelling van de draagkracht ten behoeve van die beoordeling, de indiening van een aanvraag om een mediationtoevoeging en de vaststelling van de vergoeding voor mediators geschiedt op dezelfde wijze als met betrekking tot rechtsbijstandtoevoegingen. Ook in geval van verlening van mediation op basis van een toevoeging zijn rechtzoekenden in beginsel een eigen bijdrage verschuldigd. Voor de in artikel 33e geregelde overeenkomstige toepasselijkheid geldt dat zij ook betrekking heeft op verschillende in de Wrb opgenomen delegatiegrondslagen en er derhalve ook toe strekt terzake van mediation op basis van een toevoeging over bepaalde onderwerpen (criteria inzake toevoegingsverlening, eigen bijdrage, vaststelling vergoeding, etc.) bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Dit besluit bevat deze nadere regels.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.