Stb. 2004, 331 Publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Wet van 17-6-2004, Stb. 2004, 331

Wet houdende regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken.

De regeling heeft ten doel de rechtszekerheid omtrent de rechtstoestand van onroerende zaken te verbeteren door de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken te vergroten. Beperkingen die worden opgelegd door de gemeente worden vastgelegd in een gemeentelijke registratie, beperkingen opgelegd door alle andere overheden zullen berusten bij het Kadaster. De regeling is een raamwet die de hoofdlijnen bevat. Uitwerking geschiedt bij algemene maatregel van bestuur. Er komt een invoeringswet waarin het overgangsrecht wordt geregeld. Er is sterke behoefte gebleken aan een verbeterde informatievoorziening rond publiekrechtelijke beperkingen. Het gaat er daarbij om dat burgers, bedrijfsleven, overheden en andere instanties een goed inzicht moeten kunnen hebben in de beperkingen die gelden voor percelen, gebouwen en verzamelingen daarvan, zoals wijken, stadsdelen en andere gebieden. Op dit moment is het bijvoorbeeld erg lastig om bij de aankoop van een woning zicht te krijgen op de beperkingen en lasten die van overheidswege gelden voor dat pand en het perceel waar het op staat of waar het aan grenst. Het is tevens van groot belang om te weten welk gebruik van belendende percelen is toegestaan (bijvoorbeeld wat de buurman mag bouwen of opslaan op zijn perceel). Beperkingen opgelegd door een waterschap, bouwbeperkingen en andere gebruiksbeperkingen zijn vaak maar ten dele te achterhalen via de notaris of de makelaar, de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en de gemeente. Zo is vrijwel niemand op dit moment in staat om een complete actuele lijst van beperkingen en lasten te (re)produceren. De regeling is er daarom op gericht verbetering in de informatievoorziening te brengen.

Inwerkingtreding op een bij wet te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 8-6-2007, Stb. 2007, 219

Inwerkingtreding

De Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en het Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (2007, Stb. 116) zijn met ingang van 1 juli jl. in werking getreden. Hieraan is tevens gekoppeld de inwerkingtreding van o.a. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Stb. 2007, 115).

Wet houdende regels in verband met de inwerkingtreding van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Met deze wet wordt de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Stb. 2004, 331) ingevoerd. De Wkpb bepaalt dat publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken die door een gemeentebestuur worden vastgesteld worden ingeschreven in een gemeentelijke registratie, en beperkingen die worden opgelegd door alle overheden in het kadaster.

Verder zijn er enkele wijzigingen in andere wetten. Het gaat om in die wetten opgenomen registratieplichten met betrekking tot rechtsfeiten ten aanzien waarvan het voornemen bestaat om deze ingevolge de Wkpb als beperkingenbesluit aan te wijzen, waardoor de betreffende registratieplichten in die wetten komen te vervallen. Deze keuze is conform de bij de totstandkoming van de Wkpb gehanteerde uitgangspunten en heeft ten opzichte van de bestaande situatie in de eerste plaats het voordeel van een uniforme regeling, waardoor niet langer voor verschillende categorieën van beperkingenbesluiten verschillende regelingen voor het registreren ervan gelden. Een tweede voordeel is dat een juiste uitvoering van de registratieplichten ingevolge de Wkpb wordt bevorderd door een expliciete wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste registraties. Dit in tegenstelling tot de bestaande situatie, waarin registratieplichten met betrekking tot publiekrechtelijke beperkingen in bijzondere wetten onvoldoende worden nageleefd en de burger verschillende, niet steeds toegankelijke overheidsbronnen moet raadplegen om inzicht te krijgen in de wél geregistreerde beperkingen, waarbij dat inzicht veelal onder uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten wordt verschaft. Als derde voordeel van de keuze voor een eenduidige regeling wordt genoemd dat er geen misverstanden kunnen ontstaan omdat de ene wet een eigen regeling voor registratie kent en een andere wet niet (meer), omdat de Wkpb van toepassing is op een uit die wet voortkomend beperkingenbesluit.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.