Stb. 2009, 375 Proceskosten bestuursrecht

Besluit van 4-9-2009, Stb. 2009, 375

Besluit tot aanpassing van de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de indexering van bedragen in die bijlage.

Dit besluit wijzigt de in de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) genoemde bedragen voor de berekening van de proceskostenveroordeling en -vergoeding in bestuursrechtelijke procedures. Griffierechten die moeten worden betaald voor bestuursrechtelijke procedures zijn sinds de inwerkingtreding van de Awb regelmatig geïndexeerd. Het is niet goed verdedigbaar, zo staat in de Nota van Toelichting de bedragen die de burger moet betalen in bestuursrechtelijke procedures wel te indexeren, en de bedragen die hij eventueel ontvangt niet. De kosten die partijen feitelijk moeten maken in het kader van een procedure zijn wel degelijk gestegen. Kosten en kostenveroordelingen hebben daardoor geen gelijke tred met elkaar gehouden. Het besluit voorziet daarom in een verhoging van de in het Bpb genoemde bedragen. Deze bedragen worden daarbij geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex over de periode 1994 tot en met 2008 (35,62%). De indexering vindt plaats vanaf 1994, het jaar waarin het Bpb in werking is getreden. Met de verhoging van de bedragen, wordt ook een bijdrage geleverd aan de taakstelling op de gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer de burger op basis van een op grond van de Wet op de rechtsbijstand verleende toevoeging heeft geprocedeerd, wordt een proceskostenveroordeling of toegekende vergoeding aangewend ter compensatie van de gesubsidieerde rechtsbijstand. Door indexering van de bedragen kan daardoor jaarlijks een hoger bedrag op de gesubsidieerde rechtsbijstand worden gecompenseerd. De maatregel van indexering van de proceskostenveroordelingen en -vergoedingen in het bestuursprocesrecht is onderdeel van een breder palet aan maatregelen om te komen tot een duurzaam stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Om de proactieve houding van bestuursorganen te stimuleren, zijn verschillende maatregelen voorgesteld, waaronder het invoeren van financiële prikkels. Eén van die prikkels is het op (prijs)peil te brengen van de proceskostenveroordeling.

Als gevolg van de indexering zullen mogelijk kosten neerslaan bij diverse bestuursorganen, met name bestuursorganen die in de praktijk veel beschikkingen nemen. De hoogte van deze kosten is moeilijk in schatten, omdat het totaalpakket aan maatregelen ter stimulering van de proactieve geschiloplossing door de overheid tevens zal leiden tot een afname van het aantal procedures. Als gevolg van deze volumereductie nemen ook de kosten af die bestuursorganen voor deze zaken maken. De mate waarin een bestuursorgaan 'proactief’ handelt, bepaalt mede de totale kosten c.q. de totale opbrengsten van de maatregelen.

Inwerkingtreding 1-10-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.