Stb. 2009, 305 Politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten

Besluit van 3-7-2009, Stb. 2009, 305

Besluit met bepalingen inzake de overeenkomstige toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door een dienst van een publiekrechtelijk lichaam die is belast met de opsporing van strafbare feiten.

De Wet politiegegevens, die op 1 januari 2008 in werking is getreden vervangt de Wet politieregisters die met ingang van diezelfde datum is vervallen. De wet is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de politietaak, bedoeld in de artikelen 2 en 6, eerste lid, van de Politiewet 1993. De uitvoering van de politietaak betreft de politie en de Koninklijke marechaussee. Voorheen was de Wet politieregisters eveneens van toepassing op de verwerking van gegevens door de criminele inlichtingen eenheden (CIE'en) van de bijzondere opsporingsdiensten. Dit betreft de gegevens rond zogenaamde CIE-subjecten en informanten. Met de Wet politiegegevens is hierin geen verandering gebracht. De wet biedt echter de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur ook andere onderdelen van het bij of krachtens deze wet bepaalde van overeenkomstige toepassing te verklaren op de verwerking van persoonsgegevens door een bijzondere opsporingsdienst (art. 46, eerste lid, WPG). In paragraaf 3 van de wet is de verstrekking van gegevens geregeld buiten de kring van politie en Koninklijke marechaussee. Politiegegevens kunnen worden verstrekt aan personen en instanties die in de wet zelf dan wel in het Besluit politiegegevens zijn aangewezen (art. 18 WPG). Vereist is dat sprake is van een zwaarwegend algemeen belang. Aanvullend biedt de wet de mogelijkheid tot verstrekking van politiegegevens in incidentele gevallen en verstrekking van politiegegevens in het kader van samenwerkingsverbanden (art. 19 en 20 WPG). Dit is gekoppeld aan bepaalde doelen, die verenigbaar zijn met de politietaak. Verder gelden de vereisten van het zwaarwegend algemeen belang en de instemming van het bevoegd gezag (officier van justitie als wordt opgetreden ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde of de burgemeester als wordt opgetreden ter handhaving van de openbare orde of de hulpverleningstaak). De verwerking van politiegegevens door de ambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten valt onder het regime van de Wet politiegegevens. Ditzelfde geldt voor de verwerking van politiegegevens door andere instanties die zijn belast met de uitvoering van de politietaak, zoals de politie en de Koninklijke marechaussee. Uit het beginsel van de 'free flow of information' dat aan deze wet ten grondslag ligt, vloeit voort dat de door de ambtenaren van een bijzondere opsporingsdienst verwerkte gegevens vrijelijk kunnen worden uitgewisseld met de politie, de Koninklijke marechaussee of een andere bijzondere opsporingsdienst. Andersom geldt dat door de ambtenaren van een bijzondere opsporingsdienst vrijelijk kennis kan worden genomen van de gegevens die bij de politie, de Koninklijke marechaussee of een andere bijzondere opsporingsdiensten worden verwerkt, voorzover dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van hun taak. Vanwege de nauwe samenhang tussen de opsporing en het toezicht op de naleving van wetgeving op een bepaald beleidsterrein is er sprake van een intensieve uitwisseling van informatie tussen de bijzondere opsporingsdiensten en de diensten, die zijn belast met taken op het gebied van het toezicht op de naleving van wetgeving op dat beleidsterrein. Het onderscheid tussen toezicht en opsporing bij de toedeling van bevoegdheden aan ambtenaren en het beginsel van doelbinding, dat in de Wet politiegegevens is uitgewerkt, staat in de weg aan een ongeclausuleerde verstrekking van politiegegevens ten behoeve van het toezicht. Niettemin is in het belang van een adequate handhaving van de ordeningswetgeving wenselijk dat wordt voorzien in de mogelijkheid van verstrekking van politiegegevens door de ambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten aan personen die werkzaam zijn bij een inspectiedienst of bij een zelfstandig bestuursorgaan en die zijn belast met toezichthoudende taken. De wet biedt de mogelijkheid om politiegegevens te verstrekken aan personen en instanties die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen (art. 18, eerste lid, WPG). In de memorie van toelichting bij de wet is opgemerkt dat deze instanties kunnen worden aangewezen indien er een zwaarwegend algemeen belang is dat verstrekking van politiegegevens nodig maakt (Kamerstukken II 2005/06, 30 327, nr. 3, blz. 73). De betreffende personen en instanties zijn aangewezen in paragraaf 4 van het Besluit politiegegevens.

Voor wat betreft de informatiestromen brengt dit besluit geen wijziging in de wettelijke voorwaarden die gelden voor de verstrekking van politiegegevens door de ambtenaren van de politie of de Koninklijke marechaussee aan de ambtenaren van een inspectiedienst. Wel brengt dit besluit wijziging in het wettelijke regime voor de verstrekking van persoonsgegevens door een bijzondere opsporingsdienst aan een inspectiedienst. Het Besluit politiegegevens geeft daarvoor specifieke regels, waarbij de nadruk ligt op de uitwisseling van gegevens op hetzelfde beleidsterrein. Het ligt dan ook in de rede dat een inspectiedienst zich voor de verstrekking van politiegegevens tot de 'eigen' bijzondere opsporingsdienst wendt.

Inwerkingtreding 17-7-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.