Stb. 2005, 328 Nieuwe regels voor prospectus

Wet van 23-6-2005, Stb. 2005, 328 en inwerkingtredingsbesluit van 23-6-2005, Stb. 2005, 330

Wet

Wet tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft (PbEU L 149).

Op 1 juli jl. is de wet tot implementatie van de prospectusrichtlijn in werking getreden. De Wet regelt onder ander de invoering van een 'Europees Paspoort' voor uitgevende instellingen. Dit betekent dat wanneer een uitgevende instelling over een prospectus beschikt dat in een van de lidstaten is goedgekeurd, de effecten waar dit prospectus betrekking op heeft in alle lidstaten tot de handel mogen worden toegelaten en aan het publiek mogen worden aangeboden.

In de prospectusrichtlijn zijn de voorschriften opgenomen die van toepassing zijn indien ondernemingen effecten aanbieden aan het publiek of bij de beurs om toelating van hun effecten tot de handel verzoeken. Indien ondernemingen een dergelijke aanbieding doen, dienen zij uit hoofde van de prospectusrichtlijn een prospectus op te stellen. In dit prospectus dienen de gegevens van de onderneming te worden opgenomen die voor beleggers van belang zijn voor het beoordelen van het vermogen, de financiële positie, de resultaten en vooruitzichten van de onderneming. De prospectusrichtlijn harmoniseert niet alleen de opstelling en inhoud van het prospectus, maar ook de verspreiding en de goedkeuring daarvan. Een prospectus mag pas worden gepubliceerd als het is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten. Uiterlijk 1 juli 2005 diende de prospectusrichtlijn in de Nederlandse regelgeving te zijn omgezet. Het betreft een tijdelijk wettelijk kader voor aanbiedingen op effecten. Uiteindelijk zal de richtlijn worden geïmplementeerd in de Wet financieel toezicht.

Inwerkingtreding 1-7-2005.

Besluit van 23-6-2005, Stb. 2005, 329 en inwerkingtredingsbesluit van 23-6-2005, Stb. 2005, 330

Besluit

Besluit tot wijziging van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Naast implementatie van de prospectusrichtlijn wordt in het besluit mede uitvoering gegeven aan de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter uitvoering van de prospectusrichtlijn vastgestelde verordening. Slechts op enkele punten zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Het belangrijkste element uit de prospectusverordening dat in de Nederlandse regelgeving uitgevoerd moet worden, is het toezicht op de naleving van de bepalingen in de prospectusverordening.

Inwerkingtreding 1-7-2005.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.