Stb. 2007, 152 Nieuwe regels voor bouwstoffen, grond en bagger

Wet van 15-4-2007, Stb. 2007, 152

Wet tot wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie.

De beleidskaders voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie op of in de bodem veranderen enigszins. In de Wet bodembescherming is nu een wettelijke grondslag gecreëerd voor het geven van regels bij algemene maatregel van bestuur voor het toepassen van dergelijke stoffen. Het Bouwstoffenbesluit zal hierdoor fundamenteel worden herzien en eenvoudiger van opzet zijn. Het besluit zal enkel de hoofdlijnen bevatten die betrekking hebben op de technische kwaliteit. Grond en bagger zullen worden losgekoppeld van bouwstoffen en daarvoor wordt aparte regelgeving opgesteld. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de nadere regelgeving in volle gang. De wijzigingen zijn een uitvoering van de Beleidsbrief bodem van december 2003 waarin reeds een integratie van de betreffende beleidskaders was aangekondigd.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 10-12-2007, Stb. 2007, 571

Inwerkingtreding

De wet van 15 maart 2007, tot wijziging van de Wet bodembescherming en diverse andere wetten met het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie (Stb.2007,152) is in werking getreden met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Woningwet. In hoofdlijnen heeft het ten doel milieuhygiënische voorwaarden te stellen aan de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ter bescherming van de bodem en het oppervlaktewater. De regels verschaffen tevens duidelijkheid over de mogelijkheden van het hergebruik van afvalstoffen als bouwstof of als bodem. Het besluit richt zich primair tot degenen die bouwstoffen, grond of baggerspecie toepassen. Hier vallen ook particulieren (natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf) onder.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.