Stb. 2009, 327 Nieuw boetestelsel financiële sector

Wet en inwerkingtredingsbesluit van 18-7-2009, Stb. 2009, 327-328

Wet tot wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

De maximale boetes in de financiële toezichtswetgeving worden verhoogd. De boetes zijn op dit moment laag ten opzichte van de omringende landen en hebben weinig afschrikwekkende werking. Verder kan er momenteel weinig tot geen rekening worden gehouden met de mate van verwijtbaarheid en de vraag of sprake is van recidive. Door deze elementen te laten meewegen, wordt de preventieve werking van boetes verhoogd. De Boetewet introduceert daarom een nieuw boetestelsel in de financiële toezichtswetgeving. Belangrijkste wijziging is de aanvulling van het bestaande systeem van vaste boetebedragen met een flexibel deel voor de zwaardere overtredingen, zodat boetes kunnen worden opgelegd die meer in verhouding staan tot de veroorzaakte schade of het genoten voordeel. In het oorspronkelijk wetsvoorstel kende het nieuwe boetestelsel een maximumboete van 2 miljoen euro (in het huidige systeem is het boetemaximum € 900.000, maar in de praktijk kan niet meer dan € 450.000 worden opgelegd). In een nota van wijziging werd de boete echter verhoogd naar een bedrag van ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder door de overtreding heeft verkregen. Dit bedrag kan daarmee dus hoger zijn dan 4 miljoen euro. Verder kunnen door de inwerkingtreding op 1 juli 2009 van de vierde Tranche van de Awb individuele bestuurders of feitelijk leidinggevenden worden beboet. De nieuwe Boetewet zal tot gevolg hebben dat onder andere boetes voor overtreding van regels voor kredietreclames, overkreditering en overtreding van regels voor adequaat hypotheekadvies aanzienlijk worden verhoogd.

Inwerkingtreding 1-8-2009

Besluit van 11-6-2009, Stb. 2009, 329

Besluit houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes.

In de Boetewet (zie hierboven) zijn de boetes in drie verschillende categorieën ingedeeld.

Dit besluit werkt de bevoegdheid uit van de toezichthouders op de financiële markten, de Nederlandsche Bank (DNB) en de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM), tot het opleggen van een bestuurlijke boete. Daarbij wordt uitvoering gegeven aan het in de nota Boetestelsel in financiële wetgeving opgenomen voorstel om te komen tot een flexibele boetesystematiek. De toezichthouder krijgt een grotere discretionaire bevoegdheid bij het vaststellen van de hoogte van de door hem op te leggen bestuurlijke boete. Dit betekent dat de toezichthouders rekening dienen te houden met de omstandigheden van het geval bij het opleggen van een boete en dat deze omstandigheden direct van invloed zijn op de hoogte van de bestuurlijke boete middels de boeterichtsnoeren waarin per omstandigheid een verhoging of een verlaging van de bestuurlijke boete kan plaatsvinden. Door middel van de inwerkingtreding van de Boetewet en dit besluit worden drie boetecategorieën ingevoerd. Voor de eerste boetecategorie blijft de voor inwerkingtreding van de Boetewet geldende vaste boetesystematiek van toepassing. Dat wil zeggen een vaste boete zonder verhogende of verlagende factoren om rekening te houden met de omstandigheden van het geval anders dan recidive, waar een dubbel wettelijk maximum voor geldt. Hier gaat het om hoofdzakelijk relatief lichte, vaak veel voorkomende overtredingen, zoals het niet tijdig verstrekken van gegevens aan de toezichthouder. De pakkans bij deze overtredingen is relatief hoog terwijl het daaruit voortvloeiende financiële voordeel relatief gering is. In lijn met de boetenota is ervoor gekozen om bij deze relatief lichte of veel voorkomende overtredingen geen ruimte te laten voor de hieronder opgenomen regels met betrekking tot de boete toemeting. Op die wijze wordt de eenvoud en efficiëntie gewaarborgd. De toezichthouder dient wel bij het vaststellen van de hoogte van het boetebedrag rekening te houden met de financiële draagkracht van de overtreder. Verder dient de toezichthouder rekening te houden met de in artikel 5.4.1.7, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgenomen matigingsgrond.

Voor de tweede en derde boetecategorie geldt een flexibele boetesystematiek met een wettelijk maximum van respectievelijk € 1.000.000 en € 4.000.000. Twee uitzonderingen bestaan hierop. Als eerste ingeval de toezichthouder in staat is het verkregen voordeel te bepalen als gevolg van de overtreding. Indien dat het geval is kan de toezichthouder het verkregen voordeel als uitgangspunt gebruiken bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete kan dan oplopen tot maximaal tweemaal het voordeel dat is verkregen als gevolg van de overtreding. Ten tweede geldt het dubbele wettelijk maximum ingeval sprake is van recidive. Dat heeft tot gevolg dat het wettelijk maximum dan € 2.000.000, respectievelijk € 8.000.000 bedraagt. Bij het vaststellen van de hoogte van de bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie dient de toezichthouder, met inachtneming van boeteverhogende en -verlagende factoren, rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Deze factoren zijn: ernst en duur van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreder.

Inwerkingtreding 1-8-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.