Stb. 2008, 115 Minimumnormen erkenning en status vluchtelingen

Wet van 3-4-2008 Stb. 2008, 115 en inwerkingtredingsbesluit van 22-4-2008, Stb. 2008, 134

Wet van 3 april tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304).

De richtlijn voorziet in het vaststellen van minimumnormen voor de erkenning en de status van personen die internationale bescherming aanvragen als vluchteling of als begunstigde van de subsidiaire beschermingsstatus. De richtlijn is één van de Gemeenschapsinitiatieven inzake asiel en beoogt de verwezenlijking van een gemeenschappelijk Europees asielstelsel op de langere termijn. Overeenkomstig het streven van de Europese Raad in Tampere in 1999 is de invoering van een gemeenschappelijk Europees asielstelstel gestoeld op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 Trb. 1951, 131, zoals aangevuld door het Protocol van New York van 31 januari 1967 om zo het verbod van uitzetting en terugleiding (non-refoulement) te handhaven en te garanderen dat niemand naar het land van vervolging wordt teruggestuurd. De richtlijn is gestoeld op de volledige en niet-restrictieve toepassing van het Verdrag. Uit de overwegingen bij de richtlijn (met name 16 en 17) blijkt dat het doel van de richtlijn is om minimumnormen en gemeenschappelijke begrippen in te voeren ter voorlichting bij de toepassing van het Verdrag. De richtlijn beoogt geen wijziging of aanvulling van het Verdrag, maar biedt een richtsnoer voor interpretatie van het Verdrag. Het Verdrag is een multilateraal instrument met universele werking. De verdragsverplichtingen zijn bindend voor de lidstaten. De bepalingen van de richtlijn dienen dan ook geïnterpreteerd en toegepast te worden in het licht van deze internationale verplichtingen. Voor een groot deel hebben de bepalingen van de richtlijn geen gevolgen voor het bestaande stelsel, omdat deze overeenkomen met bestaande wet- en regelgeving. Veel van de vereisten in de richtlijnartikelen zijn terug te voeren op de Vw 2000 (met name de artikelen 29, 31 en 32) en de onderliggende regelgeving. Ook bieden de algemene bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (zoals de artikelen 3:2 en 3:4 Awb: bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen; het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het betrokken besluit belangen af) in veel gevallen een afdoende basis. Een aantal bepalingen van de richtlijn leidt echter wel tot (inhoudelijke) wijzigingen van de huidige wet- en regelgeving. Ten eerste maakt de richtlijn het noodzakelijk om een aantal onderwerpen, die nu nog geregeld zijn in beleidsregels (Vc 2000) en/of vaste jurisprudentie over te hevelen naar een algemeen verbindend voorschrift. Ten tweede komen de richtlijnbepalingen die criteria bevatten voor de beëindiging, de uitsluiting en de intrekking/weigering tot verlenging van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus op onderdelen niet geheel overeen met de huidige nationale wet- en regelgeving. In de Nederlandse wetgeving bestaat veelal ruimte voor een belangenafweging bij de afwijzing of de intrekking van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. De richtlijn biedt deze ruimte volgens de MvT in een aantal gevallen niet. Naar aanleiding van de richtlijn wordt de bestaande wet- en regelgeving met betrekking tot de afwijzing dan wel intrekking van een verblijfsvergunning wegens het vervallen van de grond voor verlening, wegens gevaar voor de openbare orde of in geval van verkeerde weergave van het relaas of het gebruik van valse documenten gewijzigd.

Inwerkingtreding op 25-4-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.