Stb. 2007, 256 Marktwerking in Ontgrondingenwet

Wet van 21-6-2007, Stb. 2007, 256

Wet tot wijziging van de Ontgrondingenwet.

Het rijk wil niet langer centraal de regie voeren over de bouwgrondstoffenvoorzieningen; de markt zou dit moeten overnemen. In hoofdlijn wordt het volgende geregeld: de afbouw van de regierol van het Rijk met betrekking tot de bouwgrondstoffenvoorziening en wijziging van de wet in verband met de ervaringen, opgedaan bij de toepassing ervan. Het gaat hier om een verbetering van de reeds in de wet opgenomen coördinatieregeling voor de vergunningprocedures en om het in het leven roepen van de mogelijkheid om regels te stellen voor het verrichten van ontgrondingen, als substituut voor het vergunningstelsel. Dit laatste mede in verband met het streven van het kabinet naar reductie van administratieve lasten. In de Memorie van Toelichting wordt de verwachting uitgesproken dat het wetsvoorstel geen negatieve gevolgen zal hebben voor milieu en natuur ten opzichte van de situatie vóór de beleidswijziging naar marktwerking. Hoewel er geen planmatige aanpak meer is om de winning van oppervlaktedelfstoffen te sturen, zoals vastgelegd was in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, blijft het systeem bestaan dat de gevolgen voor milieu en natuur per individueel geval afgewogen moeten worden door het bevoegd gezag. Hierbij moet worden voldaan aan geldende regelgeving ter bescherming van de natuur en het milieu, zoals de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet 1998. Ook moet worden getoetst aan de uitgangspunten zoals verwoord in deel 3 van de Nota Ruimte (thema Bouwgrondstoffenvoorziening). Dit onderdeel komt in de plaats van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Hierbij is het uitgangspunt dat alleen multifunctionele ontgrondingen met een goede ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kunnen worden. Er wordt verwacht dat dergelijke projecten een betere milieu- en natuurkwaliteit hebben dan projecten op basis van het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen.

Inwerkingtreding voor het grootste deel op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.