Stb. 2007, 491 Leveringszekerheid elektriciteit

Wet van 15-11-2007, Stb. 2007, 491

Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen.

De richtlijn beoogt ten behoeve van de Europese Unie zorg te dragen voor een betere waarborging van de leveringszekerheid door investeringen in de Europese energiesector te bevorderen, ter versterking van de concurrentie en ter voorkoming van regelmatige stroomonderbrekingen. De hoofdelementen van de richtlijn zijn: versterking van de noodzaak tot samenwerking tussen de landelijke netbeheerders van de lidstaten bij investeringen in interconnectie en uitwisseling van informatie en bij het streven naar verdere optimalisatie van het gebruik van interconnectiecapaciteit; bevordering van afstemming tussen de landelijke netbeheerders over het hanteren van operationele veiligheidsnormen en verplichtingen bij het beheer van netwerken; voeren van een duidelijk omschreven beleid gericht op het handhaven van het evenwicht tussen de elektriciteitsvraag en de beschikbare productiecapaciteit; versterking van de monitoringsverplichtingen voor lidstaten, landelijke netbeheerders en de Europese Commissie met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het aanbod en de vraag naar elektriciteit en van interconnectiecapaciteit.

De nadruk ligt op het stellen van een duidelijk rechtskader waarbinnen de taken en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten en de lidstaten zelf alsmede voor alle relevante marktdeelnemers helder zijn. Nederland voldoet met haar regelgeving reeds in behoorlijke mate aan de eisen die de richtlijn stelt op het gebied van de voorzieningszekerheid van elektriciteit. Dat neemt niet weg dat voor Nederland deze richtlijn belangrijk is. Momenteel zijn in de wet en in de voorwaarden al verschillende bepalingen opgenomen die dienen ter waarborging van de leveringszekerheid. Met de implementatie van de richtlijn wordt meer expliciet welke doelstellingen moeten worden nagestreefd en welke maatregelen genomen moeten worden om die doelstellingen te realiseren. Naast de grotere duidelijkheid die ontstaat worden ook mogelijke zorgpunten voor de toekomst weggenomen rondom de vraag of er op de lange termijn voldoende en tijdig geïnvesteerd wordt in productievermogen en over de mogelijkheid van exportannulering. De richtlijn geeft de mogelijkheid om op dit vlak voorschriften te geven. Enkele artikelen uit de richtlijn zijn momenteel al opgenomen in de wet, waardoor deze bepalingen geen implementatie behoefden. Wat wel geïmplementeerd wordt is het volgende: De richtlijn beoogt naast het investeringsklimaat ook de interne marktwerking te verbeteren. Om te komen tot een interne markt en de marktwerking te verbeteren mag geen onderscheid gemaakt wordt tussen nationale en grensoverschrijdende contracten. Om investeringen in productiecapaciteit te bevorderen, is de mogelijkheid van een vangnet wettelijk ingevoerd. Hierdoor ontstaat een helder kader voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, de NMa en voor marktpartijen zodat aanpassingen van de huidige uitvoerings- en reguleringssystematiek hierbinnen verder kan worden vormgegeven.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 24-1-2008, Stb. 2008, 40

Inwerkingtreding

De Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen (Stb.2007, 491) is in werking getreden op 15 februari.

De richtlijn beoogt ten behoeve van de Europese Unie zorg te dragen voor een betere waarborging van de leveringszekerheid door investeringen in de Europese energiesector te bevorderen, ter versterking van de concurrentie en ter voorkoming van regelmatige stroomonderbrekingen. De hoofdelementen van de richtlijn zijn: versterking van de noodzaak tot samenwerking tussen de landelijke netbeheerders van de lidstaten bij investeringen in interconnectie en uitwisseling van informatie en bij het streven naar verdere optimalisatie van het gebruik van interconnectiecapaciteit; bevordering van afstemming tussen de landelijke netbeheerders over het hanteren van operationele veiligheidsnormen en verplichtingen bij het beheer van netwerken; voeren van een duidelijk omschreven beleid gericht op het handhaven van het evenwicht tussen de elektriciteitsvraag en de beschikbare productiecapaciteit; versterking van de monitoringsverplichtingen voor lidstaten, landelijke netbeheerders en de Europese Commissie met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het aanbod en de vraag naar elektriciteit en van interconnectiecapaciteit. Zie verder uitgebreider de rubriek wetgeving in 2008/2/127.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.