Stb. 2009, 489 Invoeringswet Waterwet

Wet van 9 november, 2009, Stb. 2009, 489

Wet tot intrekking van enige wetten betreffende het waterbeheer, aanpassing van een aantal andere wetten, regeling van het overgangsrecht en aanvulling van de Waterwet, met het oog op de invoering van die wet.

Deze wet regelt de invoering van de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer en gebruik van watersystemen, ter vervanging van in beginsel alle wetten of delen daarvan die betrekking hebben op het waterbeheer. In aansluiting hierop moet bij invoeringswet een aantal onderwerpen worden geregeld, zoals het intrekken of aanpassen van de bestaande waterbeheerwetten die opgaan in de Waterwet, het aanpassen van verwijzingen naar die wetten in allerlei andere wetten van verschillende ministeries en het regelen van het overgangsrecht. Van meer inhoudelijke aard zijn vooral enige aanvullingen van de Waterwet zelf. In de eerste plaats worden nieuwe voorzieningen opgenomen voor het waterbodembeheer, gepaard gaand met een wijziging van de Wet bodembescherming, en in de tweede plaats aanvullende voorschriften voor de handhaving. Ook omvat de invoeringswet, door wijziging van de Waterschapswet, enige beperking van de voorschriften over goedkeuring van en administratief beroep tegen besluiten die worden genomen in het kader van het waterbeheer.

De artikelen 1.3 en 1.8, onderdelen B, E en F zijn op 25 november in werking getreden. De overige artikelen treden op een bij kb te bepalen tijdstip in werking.

Besluit van 10-12-2009, Stb. 2009, 549

Inwerkingtreding

De Waterwet (Stb. 2009, 107), de Invoeringswet Waterwet (Stb. 2009, 489), het Waterbesluit (Stb. 2009, 548) en het Invoeringsbesluit Waterwet (Stb. 2009, 535) zijn in werking getreden (behoudens een klein aantal uitzonderingen) in werking op 22 december 2009. Deze datum hangt samen met de implementatie van de kaderrichtlijn water. Deze richtlijn verplicht de lidstaten onder meer om op deze datum stroomgebiedbeheerplannen vast te stellen. In de Waterwet en het Waterbesluit zijn verschillende bepalingen opgenomen ter uitwerking van deze verplichting, waaronder het vaststellen van het nationale waterplan door de Ministers van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De stroomgebiedbeheerplannen zijn opgenomen in het nationale waterplan.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.