Stb. 2006, 469 Implementatie gelijke behandelingsrichtlijn

Wet van 5-10-2006, Stb. 2006, 469

Wet tot wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG.

Intimidatie en seksuele intimidatie is ook een vorm van direct onderscheid. Ook de positie van een werknemer bij seksuele intimidatie wordt versterkt. Deze wet geeft uitvoering aan Richtlijn 2002/73/EG, die op 5 oktober 2004 in werking is getreden.

Voor zover nodig worden de bepalingen van Richtlijn 2002/73/EG geïmplementeerd. Dat leidt tot uitbreiding en wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGBMV) en van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De implementatie heeft onder andere tot gevolg dat: het beginsel van gelijke behandeling eveneens wordt uitgewerkt in een verbod van onderscheid; de bepaling inzake directe discriminatie wordt geïmplementeerd in art. 1 van de WGBMV en art. 7:646 lid 5 BW wordt aangevuld. Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand op grond van geslacht minder gunstig wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld; art 6 WGBMV en 7:646 lid 6 BW worden aangepast. Deze artikelen omschrijven de vereisten die gesteld moeten worden aan de objectieve rechtvaardiging van indirecte discriminatie; in art. 1a lid 1 WGBMV en art. 7:646 lid 6 BW wordt bepaald dat het verbod van intimidatie en seksuele intimidatie deel uitmaken van het verbod van direct onderscheid; de bewijslastverdeling wijzigt. Een rechter kan bij een klacht beslissen om de bewijslast te verschuiven naar de beschuldigde partij. Dat kan gebeuren als de werknemer een klacht zo met feiten kan onderbouwen dat de rechter het vermoeden van bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie hieruit kan afleiden. Wanneer de bewijslast wordt verschoven, betekent dit dat de werknemer niet hoeft te bewijzen dat de (seksuele) intimidatie heeft plaatsgevonden, maar dat het aan de werkgever is te bewijzen dat dit niet het geval is; de richtlijn voegt een nieuw element aan het begrip onderscheid toe, namelijk de opdracht tot discrimineren. Ook het geven van een opdracht tot het discrimineren van personen op basis van geslacht wordt beschouwd als discriminatie in de zin van de richtlijn. Deze bepaling wordt geïmplementeerd in art. 1 van de WGBMV. De opdracht tot discriminatie wordt daarin aangemerkt als een vorm van onderscheid. In art. 7:646 lid 5 BW wordt een soortgelijke bepaling opgenomen.

De richtlijn heeft tot doel om de oorspronkelijke Richtlijn 76/207/EEG over de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, te actualiseren en de relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie EG daarin te codificeren. De richtlijn is zowel in de overheidssector als in de marktsector van toepassing op alle personen met betrekking tot de voorwaarden voor de toegang tot: arbeid in loondienst of als zelfstandige, en tot het vrije beroep; de (voortgezette) beroepsopleiding, beroepskeuzevoorlichting en omscholing; werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, met inbegrip van ontslagvoorwaarden en beloning; en het lidmaatschap van en betrokkenheid bij werkgevers- en werknemersorganisaties, en verenigingen van beroepsgenoten.

Inwerkingtreding 18-10-2006.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.