Stb. 2007, 27 Handhaving bouwregelgeving

Wet van 21-12-2006, Stb. 2007, 27

Wet tot wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid).

De wijziging omvat een samenhangend pakket van wijzigingen van de Woningwet. Het bevat in hoofdzaak een tweetal componenten: een betere afstemming van in het bijzonder de handhavingsbepalingen op de Algemene wet bestuursrecht en een betere instrumentering ten behoeve van een effectief handhavingsbeleid. De belangrijkste wijzigingen betreffen de vereenvoudiging van het aanschrijfinstrumentarium, de rechtstreeks verbindende werking van het Bouwbesluit, de bouwverordening en de criteria uit de Welstandnota voor bestaande bouwwerken. Tenslotte wordt tevens de Wet op de Economische Delicten en de Awb gewijzigd.

Burgers en ondernemers worden directer verantwoordelijk voor de handhaafbaarheid van bouwregels. De verantwoordelijkheid van de eigenaar (burger of ondernemer) van een bouwwerk geldt ook voor de staat van onderhoud van het gebouw en het gebruik ervan. Het voorstel om de Woningwet in die zin te wijzigen, komt in belangrijke mate voort uit de cafébrand in Volendam en de aanbevelingen uit de onderzoeken daarnaar. Daarom wordt tevens beoogd de handhaafbaarheid van de bouwregels en daardoor ook de daadwerkelijke naleving door burgers en handhaving door gemeenten van die regels te verbeteren.

Op basis van de huidige wetgeving moet de gemeente een eigenaar van een gebouw dat niet voldoet aan de bouwregels, eerst aanschrijven met de opdracht om de gebreken op te heffen. Pas als dit niet binnen een bepaalde termijn is gebeurd, is sprake van een overtreding en kan de gemeente optreden tegen de eigenaar. Met de wetswijziging krijgt de eigenaar een directere verantwoordelijkheid voor het voorkomen van gevaar voor de gezondheid en veiligheid van anderen en kan hij daar direct juridisch op worden aangesproken. Het vereenvoudigen van de aanschrijfbevoegdheid van hoofdstuk III van de Woningwet is een belangrijk element van de wijziging. In de huidige situatie bestaan geen eenduidige regels voor aanschrijvingen. Door de historie van de wet en de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een systeem ontstaan waardoor er verschillende bevoegdheden bestaan voor verschillende situaties. In de nieuwe systematiek wordt aangesloten op de Awb, en het specifieke instrument is alleen van toepassing als niet kan worden volstaan met een aanschrijving op grond van de Awb. De huidige art. 13 t/m 39 worden vervangen door slechts vier artikelen. Daarnaast vervalt de aanschrijvingsplicht bij het niet naleven van het Bouwbesluit 2003, de bouwverordening of welstandscriteria. Er kan direct worden opgetreden met bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ook krijgen burgemeester en wethouders de plicht om periodiek hun handhavingsvoornemens te formuleren en zijn zij verplicht jaarlijks verslag uit te brengen.

Verder krijgen B en W van een gemeente de plicht een handhavingsbeleid vast te stellen. Over de uitvoering daarvan moet het college jaarlijks aan de gemeenteraad rapporteren. Als een gemeente nalatig is in het handhaven van bouwregels, krijgt de minister van VROM de bevoegdheid B en W daartoe opdracht te geven en - als deze dat weigeren - de handhaving zelf ter hand te nemen. Verder zullen overtredingen van de Woningwet strafbaar worden gesteld op grond van de Wet op de economische delicten. Dit houdt onder meer in dat eventueel economisch voordeel dat behaald is dankzij overtredingen, teniet kan worden gedaan door evenredige boetes. Bij nota van wijziging is bepaald dat bij strijd van de bouwvergunning met de nieuwbouweisen de eisen voor bestaande bouw als absoluut minimum gelden.

Inwerkingtreding op een bij kb vast te stellen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 16-3-2007, Stb. 2007, 111

Inwerkingtreding

De wet van 21 december 2006, houdende wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving) (Stb. 2007, 27) is in werking getreden met ingang van 1 april 2007.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.