Stb. 2008, 260 Grensoverschrijdende fusies

Stb. 2008, 260, en inwerkingtredingsbesluit Stb. 2008, 261

Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310).

De richtlijn is toepasselijk op fusies die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Gemeenschap hebben, indien ten minste twee daarvan onder de wetgeving van verschillende lidstaten vallen. De richtlijn geeft een vereenvoudigd juridisch kader voor deze fusies. Op de nieuwe entiteit is slechts één nationale wetgeving van toepassing, namelijk die van de lidstaat waar de entiteit haar zetel heeft. Ondernemingen met verschillende rechtsvormen, bijvoorbeeld een Nederlandse naamloze vennootschap en een Engelse limited liability company, kunnen zo samengaan in één rechtspersoon. Dat kan doordat één van de bestaande fusiepartners het vermogen van de andere(n) onder algemene titel verkrijgt, ook wel fusie door overneming genoemd, of doordat alle activa en passiva onder algemene titel overgaan op een daartoe nieuw op te richten rechtspersoon, de fusie door oprichting. De te fuseren rechtspersonen die ophouden te bestaan, worden aangeduid als ‘verdwijnende rechtspersonen’; de nieuwe of resterende rechtsvorm als de ‘verkrijgende rechtspersoon’.

Juridische fusie

In het internationale verkeer worden bedrijfsconcentraties veelal tot stand gebracht door een aandelenfusie, waarbij een rechtspersoon de aandelen van een vennootschap overneemt; de vennootschap wordt dan een dochtervennootschap. Ook gebruikelijk is de bedrijfsfusie waarbij bepaalde ondernemingsactiviteiten worden aangekocht. Juridische fusie houdt in dat de rechten en verplichtingen van de fuserende rechtspersonen in één keer overgaan op de verkrijgende rechtspersoon en maakt daarmee een groot aantal rechtshandelingen overbodig. Bij een juridische fusie is er geen onzekerheid over de gevolgen van de fusie voor de werknemers van deze rechtspersonen: zij gaan met behoud van alle rechten en verplichtingen mee over.

Verwijzingsregel

De richtlijn hanteert een verwijzingsregel: elk van de fuserende vennootschappen volgt de eigen nationale voorschriften voor juridische fusie. Met de verwijzingsregel wordt de grensoverschrijdende fusie dus door elk van de deelnemers volgens nationaal recht afgewikkeld. Gelet op het grensoverschrijdende karakter van de regeling is in een aantal gevallen een bijzondere regeling gegeven. Ook bevat de Derde richtlijn een aantal lidstaatopties, bijvoorbeeld over de toegestane bijbetaling in geld aan aandeelhouders van de verdwijnende vennootschappen. In de richtlijn is waar nodig een regeling getroffen voor de geldigheid van die nationale voorschriften bij grensoverschrijdende fusies.

Werknemersmedezeggenschap

Kennen de verdwijnende vennootschappen geen medezeggenschap en wordt gekozen voor vestiging in een lidstaat met medezeggenschap, dan zijn de regels van het vestigingsland van toepassing. Bij grensoverschrijdende fusie waarbij een verdwijnende vennootschap wel medezeggenschap kende, maar het vestigingsland van de verkrijgende vennootschap niet, zal de medezeggenschap verdwijnen als er geen nadere regels worden gesteld.

Daarvoor is in de richtlijn een regeling getroffen. Aangesloten wordt hier bij de regeling betreffende de Europese vennootschap (SE) en de regeling voor werknemerszeggenschap die daarbij is getroffen.

In het kader van de ‘richtlijn tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers’ wordt het percentage voor de toepassing van de voor de Europese vennootschap vastgestelde referentievoorschriften opgetrokken tot 33 1/3 van het totale aantal werknemers in alle fuserende vennootschappen waarin een of andere vorm van werknemersmedezeggenschap bestond. Gedurende een periode van drie jaar nadat de grensoverschrijdende fusie van kracht is geworden, zijn de medezeggenschapsrechten van de werknemers beschermd in geval van eventuele latere binnenlandse fusies.

Inwerkingtreding 15-7-2008.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.