Stb. 2007, 376 Fiscale rechtshandhaving

Wet van 27-0-2007, Stb. 2007, 376

Wet tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen.

De wet is gewijzigd naar aanleiding van het in de brief van de staatssecretaris van Financiën van 3 juni 2004 (Kamerstukken II 2003/04, 29 643, nr. 2) aangekondigde pakket maatregelen ter voorkoming van het maken van contra legem afspraken door de Belastingdienst met belastingplichtigen. De genoemde maatregelen behelzen enerzijds aanpassing van wetgeving in het kader van de 'aanpak vrijplaatsen’ waarbij de nadruk op doelmatigheid ligt en anderzijds aanpassing van wetgeving ter versterking van de rechtshandhaving door de Belastingdienst. Voorts zijn maatregelen ingevoerd om misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies tegen te gaan. Daarnaast worden de beslistermijnen in de AWR en enige andere wetten verkort en worden tevens de bepalingen inzake de geheimhoudingsplicht aangepast.

Inwerkingtreding op een koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 23-9-2009, Stb. 2009, 407

Inwerkingtreding

Artikel VI, onderdeel Abis, en artikel XIIA, onder 2, van de wet van 27 september 2007, houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale rechtshandhaving) (Stb.2007, 376) treden in werking met ingang van 1 november 2009.

Het gaat om een wijziging van art. 19 van de Invorderingswet 1990. Het wordt op 1 november a.s. mogelijk voor de ontvanger een vereenvoudigd derdenbeslag op de bestedingsruimte op een rekening te leggen. Dit middel is genaamd 'de overheidsvordering’. Aan de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt een nieuw hoofdstuk toegevoegd waarin nadere regels worden gegeven met betrekking tot de gevallen waarin en de wijze waarop de overheidsvordering toepassing kan vinden. De inwerkingtreding van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 zal worden gekoppeld aan de inwerkingtreding van de wijziging van artikel 19 van de Invorderingswet 1990.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.