Stb. 2009, 204 Euthanasie

Besluit van 16-4-2009, Stb.2009, 204

Besluit tot wijziging van het besluit van 6 maart 2002, houdende vaststelling van de formulieren, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging betreffende het overlijden ten gevolge van een niet-natuurlijke oorzaak, niet zijnde levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek (Stb.2002 140).

In 2002 zijn de modellen voor formulieren vastgesteld die betrekking hebben op een niet-natuurlijke dood niet zijnde levensbeëindiging niet op verzoek. Het betreft hier onder meer het model voor een beredeneerd verslag dat de behandelend arts bij toepassing van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) moet opstellen over de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van die wet. Deze zorgvuldigheidseisen houden onder andere in dat de arts de overtuiging heeft gekregen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek van de patiënt en dat er sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt. Ook moet de arts met de patiënt tot de overtuiging zijn gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevond geen redelijke andere oplossing was. Dit verslag moet de arts overleggen aan de gemeentelijke lijkschouwer die dit vervolgens met een afzonderlijk verslag naar de regionale toetsingscommissies dient te sturen. De ervaring die de artsen en de regionale toetsingscommissies sedertdien met de modellen hebben opgedaan, was aanleiding voor de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) om voor te stellen het model voor het beredeneerd verslag te herzien. Primaire aanleiding hiervoor was een nota bene in het model met de strekking dat levensbeëindigend handelen ten aanzien van patiënten wier lijden van psychische oorsprong is en niet in een medische context kan worden geplaatst, behoort te worden gemeld volgens de procedure voor gevallen van levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek. Hetzelfde zou gelden ten aanzien van patiënten wier vermogen tot het uiten van een weloverwogen verzoek bijvoorbeeld als gevolg van een depressie of dementie gestoord kan zijn geweest. Dit nota bene gaf in de praktijk veel verwarring. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer de KNMG, de regionale toetsingscommissies en het openbaar ministerie heeft de aanbeveling gedaan om het nota bene te laten vervallen. Deze aanbeveling heeft het kabinet overgenomen Het kabinet acht de regionale toetsingscommissies bevoegd in alle situaties van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding bij patiënten van 12 jaar en ouder. Of een verzoek daartoe vrijwillig en weloverwogen is gedaan, doet voor de competentie van de toetsingscommissie op zichzelf genomen niet ter zake. De toetsingscommissie gaat op basis van een melding na of de arts voldaan heeft aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 Wtl. In het kader daarvan beoordeelt de commissie aan de hand van de beschikbare informatie of het verzoek van de desbetreffende persoon vrijwillig en weloverwogen is gedaan, en de motivering van de arts ter zake. Het laten vervallen van het nota bene brengt geen verandering in de meldingsprocedure mee en beïnvloedt evenmin de zwaarte van de procedure.

Voorts zijn enkele vragen in het formulier vervangen of gewijzigd. In de praktijk is gebleken dat de vragen vanwege een summiere beantwoording van de arts niet in alle gevallen in eerste instantie voldoende informatie voor de toetsingscommissie opleverden. Met het nieuwe model wordt de arts uitgenodigd tot een uitvoeriger verslaglegging. Ook is het modelverslag uitgebreid met de vraag welke therapeutische en palliatieve alternatieven met de patiënt zijn besproken. Als er nog behandelingsmogelijkheden waren, is relevant waarom geen redelijke andere oplossing kon worden gevonden. Zoals ook uit de evaluatie van de Wtl blijkt, kan dit de arts enerzijds meer bewust maken van de desbetreffende zorgvuldigheidseis en anderzijds de beoordelingsmogelijkheid van de toetsingscommissie vergroten.

Inwerkingtreding 15-5-2009

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.