Stb. 2009, 457 Europees Gendarmeriekorps

Wet van 24-9-2009, Stb. 2009, 457

Wet tot goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR; Velsen, 18 oktober 2007 (Trb. 2007, 227).

Tijdens recente internationale crisisbeheersings- en vredesoperaties in bijvoorbeeld de Balkan, is gebleken dat er, naast de noodzaak voor militaire vredeshandhavings-eenheden, ook bijzondere behoefte bestaat aan (robuuste) politie-eenheden die zelfstandig inzetbaar zijn in instabiele situaties (gendarmerie). Gebleken is dat een lacune bestaat tussen enerzijds het herstellen en handhaven van de vrede door inzet van militairen en anderzijds het starten van een stabiliserings- en opbouwproces, waartoe een blijvend herstel van de rechtsorde noodzakelijk is en waartoe normale militaire troepen veelal geen bijzonder mandaat, dan wel vaardigheden en middelen bezitten. Ook is gebleken dat bij dergelijke veelal instabiele situaties nog niet kan worden volstaan met de inzet van lokale politie - voor zover nog of al functionerend aanwezig - dan wel met de inzet van normale politie-eenheden uit derde staten, al dan niet opererend in internationaal verband.

In 2003 heeft Frankrijk ingegeven door deze gedachte een suggestie voor de oprichting van een Europese gendarmerie-macht voorgelegd aan de vier lidstaten van de EU (zoals die op dat moment bestond), die over een dergelijk politiekorps met militaire status beschikten, te weten: Italië, Nederland, Portugal en Spanje. Dit heeft op 17 september 2004 geresulteerd in een Declaration of Intent om over te gaan tot vorming van een dergelijk Europees gendarmerie- korps en om de, ook voor het onderling samenwerken noodzakelijke, volkenrechtelijke basis neer te leggen in de vorm van een verdrag. Met dit verdrag wordt vooral beoogd de volgende doelstellingen te waarborgen: binnen Europa zorg te dragen dat een volwaardige capaciteit bestaat voor het verrichten van alle politietaken bij crisisbeheersingsoperaties, in het bijzonder met betrekking tot substitutiemissies; een multinationale operationele structuur te bieden voor staten die voornemens zijn deel te nemen aan EU-operaties; deel te kunnen nemen aan initiatieven van internationale organisaties op het gebied van crisisbeheersing. Om deze doelstellingen te verwezenlijken hebben de bovengenoemde landen besloten de 'European Gendarmerie Force’ in het leven te roepen. Deze gendarmeriemacht zal al standaard zijn samengesteld en voorbereid, zodat zij bij crises snel inzetbaar is. De EGF heeft verdragsrechtelijk een multinationaal, modulair en uitzendbaar permanent hoofdkwartier gevestigd in Vicenza (Italië). De leiding van dit hoofdkwartier berust bij de commandant van de EGF, waarbij iedere Partij om beurt de commandant benoemt.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.