Stb. 2008, 29 Emissieregister voor verontreinigde stoffen

Inwerkingtredingsbesluit van 18-1-2008, Stb. 2008, 29

Inwerkingtreding

De Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol (Stb. 2008, 28) treedt in werking met ingang van 15 maart 2008.

Besluit van 18-1-2008, Stb. 2008, 30

Uitvoeringsbesluit EG-verordening PRTR en PRTR-protocol.

Dit besluit strekt ter uitvoering van titel 12.3 van de Wet milieubeheer. Deze titel is ingevoegd bij de hierboven genoemde Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol. PRTR staat voor: Pollutant Release and Transfer Register. Het PRTR-protocol bevat minimumeisen voor het instellen van nationale registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen. Onder de overbrenging van verontreinigende stoffen wordt verstaan: de overbrenging van verontreinigende stoffen in afvalwater dat bestemd is voor afvalwaterzuivering en de overbrenging van gevaarlijke en ongevaarlijke afvalstoffen van het terrein van de inrichting naar elders. Op grond van de EG-verordening PRTR wordt een Europees register inzake de emissie en overbrenging van verontreinigende stoffen geïntroduceerd. Deze verordening is vastgesteld om de bepalingen van het Gemeenschapsrecht in overeenstemming te brengen met de eisen van het PRTR-protocol. Het PRTR-protocol en de EG-verordening PRTR bevatten rapportageverplichtingen voor inrichtingen en inhoudelijke eisen met betrekking tot de kwaliteit van de door de inrichtingen te leveren en geleverde informatie. Het gaat om informatie over emissies van grote inrichtingen en het overbrengen van verontreinigende stoffen vanuit dergelijke inrichtingen. Het instellen van deze - voor het publiek via internet toegankelijke - registers vormt een invulling van de verplichting tot actieve openbaarmaking van milieu-informatie ingevolge het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. De gegevens die de inrichtingen onder PRTR moeten aanleveren, zijn voor een deel gegevens die nu reeds via het milieujaarverslag worden aangeleverd. Dit besluit strekt ertoe de kwaliteitsborging en de uniformiteit van de gegevensinzameling te bevorderen en dubbele verslagleggingsverplichtingen te voorkomen.

Inwerkingtreding 15-3-2008.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.