Stb. 2008, 551 Elektronische bekendmaking

Wet van 27-11-2008, Stb. 2008, 551

Wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht.

De wet strekt er in de eerste plaats toe om de elektronische publicatie van door het Rijk vastgestelde algemeen verbindende voorschriften aan te merken als rechtsgeldige bekendmaking, door te voorzien in elektronische uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant. In de tweede plaats voorziet de wet in de mogelijkheid van elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking, afkomstig van decentrale overheden. Op termijn wordt elektronische bekendmaking voor deze overheden een verplichting. In de derde plaats regelt de wet de elektronische publicatie in geconsolideerde vorm van alle regelgeving die vanwege het Rijk of door decentrale overheden is vastgesteld.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Inwerkingtredingsbesluit van 14-10-2010, Stb. 2010, 743

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Met ingang van 1 juli 2009 trad de Wet elektronische bekendmaking in werking. Staatsblad en Staatscourant worden sinds die datum elektronisch gepubliceerd. Voor provincies, gemeenten, waterschappen en PBO-organen ontstond de bevoegdheid, de officiële bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften voortaan via internet te laten plaatsvinden. Voorts werden de rijksoverheid en PBO-organen vanaf dat moment verplicht, hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm via internet beschikbaar te stellen. Deze verplichting zou op een later tijdstip ook voor provincies, gemeenten en waterschappen gaan gelden. Dit besluit strekt ertoe, de desbetreffende onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden met ingang van 1 januari 2011 in werking te laten treden.

De artikelen II, onderdeel B, III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, voor zover het betreft het invoegen van een nieuw artikel 73a, van de Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551) treden dus ook in werking met ingang van 1 januari 2011.

De artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden Stb. 2008, 553 treden eveneens in werking met ingang van 1 januari 2011.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.