STb. 2008, 553 Elektronische bekendmaking regelgeving decentrale overheden

Besluit van 9-12-2008, Stb. 2008, 553

Besluit met nadere regels in verband met de bekendmaking van besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden van organen van gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, alsmede in verband met de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van deze besluiten.

Op grond van de Wet elektronische bekendmaking kunnen gemeenten, provincies, waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie hun algemeen verbindende voorschriften in het vervolg op elektronische wijze bekendmaken. In dit besluit wordt internet aangewezen als het elektronische medium waarop dat gebeurt. Met ingang van een nog te bepalen datum zal de bevoegdheid tot elektronische bekendmaking worden omgezet in een verplichting. De Wet elektronische bekendmaking voorziet reeds in die toekomstige omzetting.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Inwerkingtredingsbesluit van 11-6-2009, Stb. 2009, 276

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstellingregelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 553).

De Wet elektronische bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 juli 2009, met uitzondering van: a. artikel II, onderdeel B; b. artikel III, onderdeel B; c. artikel IV, onderdeel B, voor zover het betreft het invoegen van een nieuw artikel 73a.

Inwerkingtredingsbesluit van 14-10-2010, Stb. 2010, 743

Inwerkingtreding

Besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

Met ingang van 1 juli 2009 trad de Wet elektronische bekendmaking in werking. Staatsblad en Staatscourant worden sinds die datum elektronisch gepubliceerd. Voor provincies, gemeenten, waterschappen en PBO-organen ontstond de bevoegdheid, de officiële bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften voortaan via internet te laten plaatsvinden. Voorts werden de rijksoverheid en PBO-organen vanaf dat moment verplicht, hun algemeen verbindende voorschriften in geconsolideerde vorm via internet beschikbaar te stellen. Deze verplichting zou op een later tijdstip ook voor provincies, gemeenten en waterschappen gaan gelden. Dit besluit strekt ertoe, de desbetreffende onderdelen van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden met ingang van 1 januari 2011 in werking te laten treden.

De artikelen II, onderdeel B, III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, voor zover het betreft het invoegen van een nieuw artikel 73a, van de Wet elektronische bekendmaking (Stb. 2008, 551) treden dus ook in werking met ingang van 1 januari 2011.

De artikelen 6, 7 en 8 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden Stb. 2008, 553 treden eveneens in werking met ingang van 1 januari 2011.

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.