Stb. 2009, 383 Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet van 28-8-2009 Stb. 2009, 383

Wet tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan.

Deze initiatiefwet (Wolfsen/Luchtenveld), in december 2004 ingediend en op 20 november 2007 door de Eerste Kamer aanvaard, geeft burgers een effectiever rechtsmiddel tegen te trage besluitvorming door het bestuur. De wet is pas nu in het staatsblad gekomen en in werking getreden omdat het kabinet eerst enkele beslistermijnen waarbij problemen te verwachten zijn, wilde verlengen. Die wetten –tot verlenging van termijnen in het bestuursrecht en in het BW- zijn hieronder opgenomen. De onderhavige wet regelt dat het bestuur een dwangsom verbeurt bij het niet naleven van de wettelijk voorgeschreven beslistermijnen. Ondanks aanbevelingen van de Hoge Colleges van Staat blijft het probleem van niet tijdig beslissen op grote schaal voortbestaan, schreven de initiatiefnemers. Een burger die geconfronteerd wordt met een bestuur dat (te lang) stilzit, beschikt in de praktijk niet over een adequaat rechtsmiddel. Dat komt neer op een voortdurende uitholling van de rechtsbescherming van de burger. Voor de burger zijn wél zware sancties aan termijnoverschrijding verbonden zoals de niet-ontvankelijkheid.

Door een tijdens het wetgevingstraject aangenomen amendement krijgt de burger bij een termijnoverschrijding niet alleen recht op een dwangsom, maar ook de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de rechter. Dat kan in tenminste drie situaties nuttig zijn: als er, nadat de maximale dwangsom is verbeurd nog steeds geen besluit is; als in het concrete geval, gelet op de belangen die op het spel staan, een hogere dwangsom nodig is; als het besluit zo spoedeisend is, dat niet kan worden afgewacht of de dwangsom effectief zal zijn.

De dwangsomregeling is opgenomen in afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht waarvan de titel 'Beslistermijnen en dwangsom bij niet tijdig beslissen’ is geworden. De daar al opgenomen termijnbepalingen zijn in paragraaf 4.1.3.1 terecht gekomen, deze paragraaf is tevens van toepassing verklaard op beslissingen op bezwaar. Gevolg daarvan is dat de regeling geldt voor alle beschikkingen op aanvraag en voor alle beslissingen op bezwaar die het karakter van een beschikking hebben. De regeling is dus niet van toepassing op besluiten van algemene strekking of op ambtshalve beschikkingen, tenzij uiteraard de betrokken bijzondere wet een bepaling bevat die de regeling van overeenkomstige toepassing verklaart. Aansluitend wordt paragraaf 4.1.3.2. opgenomen getiteld 'Dwangsom bij niet tijdig beslissen’.

Na afdeling 8.2.4 van de Awb wordt een nieuwe afdeling 8.2.4A ingevoegd getiteld 'Beroep bij niet tijdig beslissen’.

Inwerkingtreding op 10-10-2009

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.