Stb. 2009, 503 Dienstenwet

Wet van 12-11-2009, Stb.2009, 503 en inwerkingtredingsbesluit van 26-11-2009 , Stb. 2009, 505

Wet tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt.

In de Europese Dienstenrichtlijn, die in werking trad op 28 december 2006, zijn maatregelen vastgelegd die de totstandkoming van een Europese, interne markt voor diensten moeten bevorderen. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding, op 27 december van dit jaar, moet de Europese Dienstenrichtlijn in nationale wet- en regelgeving zijn omgezet. Dienstverrichtende bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden naar andere Europese lidstaten, worden op dit moment nog belemmerd door nationale wet- en regelgeving van de lidstaten. Doel van de Europese Dienstenrichtlijn is om deze belemmeringen weg te nemen. De wildgroei van voorschriften voor dienstverrichters moet worden aangepakt. Ook overlappende controles op grensoverschrijdende activiteiten worden tegengegaan. Het moet voor dienstverrichters gemakkelijker worden om overal in Europa aan de slag te kunnen.

Hiervoor zijn maatregelen vastgelegd in de Dienstenrichtlijn. De implementatie van deze richtlijn moet het internationale dienstenverkeer bevorderen. Ook de rechten van de consument worden versterkt. Er wordt vanuit gegaan dat een grotere doorzichtigheid van de markt en meer informatie over diensten tot een groter aanbod en betere diensten tegen lagere prijzen zal leiden. De volgende doelen moesten binnen deze drie jaren worden gerealiseerd. Procedures en formaliteiten voor het verrichten van diensten of vestiging van dienstverleners in andere EU-lidstaten zijn vereenvoudigd. Lidstaten mogen dienstverleners alleen eisen opleggen om redenen van algemeen belang, bijvoorbeeld in verband met openbare orde en veiligheid, milieubescherming en volksgezondheid. Bestaande wetten en regels werden getoetst op noodzakelijkheid, proportionaliteit en non-discriminatie. Ook vergunningstelsels werden gescreend en aangepast. De lidstaten rapporteren hierover aan elkaar en de Europese Commissie. Zij melden hoe zij bestaande wetten, regels en vergunningstelsels in overeenstemming brengen met de richtlijn. Nieuwe wet- en regelgeving, die betrekking heeft op diensten, wordt door middel van de notificatieprocedure gemeld aan de Europese Commissie. Zo wordt de continuïteit van de behaalde resultaten gewaarborgd. De richtlijn verplicht Lidstaten om één elektronisch loket voor dienstverleners op te zetten. Via dit loket kunnen procedures en formaliteiten elektronisch worden afgehandeld. Naast Europese dienstverleners, die grensoverschrijdend werken, kunnen ook Nederlandse dienstverleners profijt hebben van dit loket. De Europese Richtlijn schrijft voor dat er grensoverschrijdend moet worden samengewerkt door toezichthouders van de lidstaten om een goede controle en handhaving te waarborgen. Zo wordt voorkomen dat marktdeelnemers nationale voorschriften omzeilen of toezicht ontduiken. Lidstaten houden toezicht op dienstverrichters door te controleren of de dienstverrichter voldoet aan de eisen van de lidstaat waar de dienst wordt verricht of gevestigd. De Europese dienstenrichtlijn moet het Europees, grensoverschrijdend dienstenverkeer bevorderen, maar welke dienstverleners vallen hier onder? Voorbeelden van sectoren zijn reclame- en ingenieursbureaus, advocaten en accountants, architecten, schoonmaakdiensten en logistieke diensten. Dit geldt ook voor dienstverleners op het gebied van entertainment, bouw, horeca, kleinhandel, groothandel, reparatie en onderhoud en toerisme. Welke diensten letterlijk van de Dienstenrichtlijn zijn uitgezonderd, valt te lezen in artikel 2 lid 2 Dienstenrichtlijn (zie ook art. 2 lid 3 sub a onder 2 Dienstenwet). Hierbij gaat het om de volgende diensten: a) Niet-economische diensten van algemeen belang (DAB); b)Financiële diensten; c)Elektronische communicatiediensten; d) Diensten op het gebied van vervoer; e)Diensten van uitzendbureaus; f)Diensten van de gezondheidszorg; g)Audiovisuele diensten; h)Gokactiviteiten; i)Activiteiten in het kader van de uitoefening van openbaar gezag; j)Sociale diensten; k)Particuliere beveiligingsdiensten; l)Diensten van notarissen en deurwaarders.

Inwerkingtreding deels 16 december, deels 28 december 2009.

Besluit van 24-11-2009, Stb. 2009, 500

Aanpassingsbesluit

Besluit tot aanpassing van diverse besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn)

Deze algemene maatregel van bestuur heeft tot doel bepalingen in algemene maatregelen van bestuur aan te passen aan de dienstenrichtlijn en het wetsvoorstel voor een Dienstenwet.

Inwerkingtreding deels 16 december , deels 28 december 2009.

Besluit van 26-11-2009, Stb. 2009, 504

Dienstenbesluit centraal loket

Besluit van houdende regels ter uitvoering van de Dienstenwet met betrekking tot het centraal loket.

Een belangrijke component van de dienstenrichtlijn is de administratieve vereenvoudiging van procedures en formaliteiten ten behoeve van dienstverrichters en afnemers van diensten. Om dit te bereiken verplicht de dienstenrichtlijn lidstaten onder meer tot de invoering van één of meerdere digitale één-loketten. De Dienstenwet zet deze verplichting uit de dienstenrichtlijn om door te bepalen dat er een centraal loket komt ten behoeve van dienstverrichters en zakelijke afnemers alsmede een informatiepunt voor consumenten.

Zowel het centraal loket als het informatiepunt vormen digitale landelijke loketten met behulp waarvan een aantal wettelijk voorgeschreven functies vervuld dienen te worden. Voor het centraal loket draagt de Minister van Economische Zaken zorg en voor het informatiepunt de Consumentenautoriteit.

Inwerkingtreding 7 december 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.