Stb. 2009, 333 Bewaarplicht telecomgegevens

Wet van 18-7-2009, Stb. 2009, 333

Wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG

De Europese richtlijn verplicht de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten tot het bewaren van bepaalde telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven. Daarbij gaat het niet om de inhoud van de communicatie. De bewaarplicht heeft betrekking op telefonie- en internetgegevens (internettoegang, e-mail over internet en internettelefonie). Volgens de richtlijn is de bewaartermijn ten minste zes maanden en ten hoogste twee jaar vanaf de datum van de communicatie. Nederland kent op dit moment een bewaartermijn van drie maanden. In de oorspronkelijk tekst van het wetsvoorstel werd de bewaartermijn op achttien maanden gesteld. Bij amendement is dit gewijzigd in twaalf maanden. De Tweede Kamer vond dat een langere bewaartermijn dan de huidige drie maanden zorgvuldig moet worden beargumenteerd vanuit de criteria die het EHRM stelt. De inmenging door enig openbaar gezag moet noodzakelijk zijn, evenredig, specifiek, expliciet en legitieme doeleinden dienen, het moet adequaat en op een relevante wijze geschieden en niet buitensporig zijn in relatie tot het doel. De regering heeft volgens de Tweede Kamer onvoldoende kunnen onderbouwen dat de langere bewaartermijn van achttien maanden ten opzichte van een bewaartermijn van twaalf maanden voldoet aan bovengenoemde criteria. De termijn van achttien maanden loopt bovendien sterk uit de pas bij de termijnen die andere lidstaten hanteren. Een bewaartermijn van twaalf maanden betekent een betekenisvolle verlenging van de bewaartermijn voor de opsporing, terwijl het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer eveneens in het oog wordt gehouden.

De gegevens worden bewaard door de aanbieders. De toegang tot deze gegevens wordt geregeld door de bestaande bevoegdheden voor de opsporingsambtenaar en de officier van justitie, tot het vorderen van telecommunicatiegegevens bij de aanbieders. Het toezicht op de uitvoering door de aanbieders is in handen van het agentschap Telecom. De regeling bevat waarborgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de bewaarde gegevens.

De bestaande kostenregeling (art. 13.6 Telecommunicatiewet) wordt toegepast conform de huidige wet. Dit betekent dat de investerings- en exploitatiekosten ten laste komen van de aanbieders. De aanbieders hebben aanspraak op vergoeding van de administratie- en personeelskosten, die voortvloeien uit het opvragen van bewaarde gegevens door de bevoegde autoriteiten. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 aangenomen. PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de PvdD stemden tegen. Tijdens deze behandeling op 6 en 7 juli 2009 is een achttal moties ingediend. De minister heeft aangekondigd middels wetswijziging de bewaarplicht ten aanzien van internetgegevens terug te zullen brengen tot 6 maanden.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip

Besluit van 25 augustus 2009, Stb. 2009, 360

Inwerkingtredingsbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG.

De Wet treedt in werking met ingang van 1 september 2009.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.