Stb. 2009, 350 Beveiliging bewaarde telecomgegevens

Besluit van 11 augustus 2009, Stb. 2009, 350

Besluit tot wijziging van het Besluit beveiliging gegevens aftappen telecommunicatie in verband met het bewaren van telecommunicatiegegevens.

Op 3 mei 2006 is Richtlijn nr. 06/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 maart 2006 in werking getreden, betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn nr. 02/68/EG (PbEU, L105/54) in werking getreden (PbEU L 105). Deze richtlijn dataretentie voorziet in een verplichting voor aanbieders van openbare communicatienetwerken en aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten tot het bewaren van telecommunicatiegegevens gedurende een bepaalde periode. Ter implementatie van de richtlijn dataretentie worden in de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens regels gesteld voor de verplichting tot bewaring van gegevens door de aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en openbare telecommunicatiediensten. Deze regels hebben betrekking op de verplichting tot het bewaren van bepaalde gegevens, de bewaartermijnen en de bescherming en beveiliging van de bewaarde gegevens. De wet biedt de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot de te nemen maatregelen in verband met de beveiliging van, de toegang tot, en de vernietiging van de gegevens. In dit besluit worden die regels nader uitgewerkt. De richtlijn dataretentie bevat, naast de verplichting om bepaalde categorieën van gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren, specifieke verplichtingen ten aanzien van de bescherming en de beveiliging van de gegevens die door de aanbieders worden bewaard ten behoeve van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven. Deze verplichtingen hebben betrekking op het treffen van passende technische en organisatorische maatregelen op het gebied van de beveiliging van, de toegang tot en de vernietiging van de bewaarde gegevens. In de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens worden, aanvullend aan de meer algemene normen op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet, aan de aanbieders specifieke verplichtingen opgelegd ten aanzien van de bescherming en de beveiliging van de gegevens die worden bewaard ten behoeve van het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige misdrijven. Bij de bewaring van telecommunicatiegegevens is niet alleen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aan de orde maar ook de afscherming van gevoelige informatie, omdat het welslagen van het opsporingsonderzoek of de veiligheid van de staat in ernstige mate in het geding kan komen als deze informatie ter kennis komt van onbevoegden.

Inwerkingtreding 1 september 2009, tegelijk met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Stb. 2009, 360)

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.