Stb. 2004, 371 Benoemingsprocedure burgemeester

Wet van 17-6-2004, Stb. 2004, 371 en inwerkingtredingsbesluit van 9-7-2004, Stb. 2004, 372

Wet van 17 juni tot wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met aanpassing van de procedure tot benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester en in verband met het tijdelijk verruimen van de periode gedurende welke ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester mogelijk is.

De openbaarheid van de aanbeveling van de gemeenteraad en van provinciale staten terzake van de benoeming van de burgemeester respectievelijk de commissaris van de Koningin wordt beperkt tot de naam van de als eerste aanbevolen kandidaat. Het beoogt een einde te maken aan de in de praktijk gebleken neveneffecten van de geldende regeling die een gevolg zijn van het feit dat ook de naam van de als tweede op de aanbeveling geplaatste kandidaat openbaar moet worden gemaakt. Bovendien valt te betwijfelen of openbaarmaking van de tweede naam gezien de ontwikkelingen in de praktijk een reëel belang dient. De nieuwe regeling geeft op dit punt uitvoering aan het hoofdlijnenakkoord dat ten grondslag ligt aan het beleid van dit kabinet. De wetsvoorstellen 28 841 en 28 177 werden ingetrokken. Wetsvoorstel 28 841 had eveneens betrekking op aanpassingen met betrekking tot de aanbevelingen, zij het andere dan die welke nu hun beslag hebben gekregen. Zo werd in dat voorstel uitgegaan van afschaffing van het burgemeestersreferendum, terwijl dit facultatieve onderdeel van de procedure in de nieuwe regeling is gehandhaafd. Tevens zijn de wijzigingen uit hoofde van wetsvoorstel 28 177 met betrekking tot enkelvoudige aanbevelingen in de regeling opgenomen. Alle voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de aanbeveling van de raad zijn nu in één regeling geïncorporeerd.

Inwerkingtreding 16-8-2004.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.