Stb. 2008, 496 Algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet van 6-11-2008, Stb. 2008, 496

Wet met regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Centraal in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) staat de dienstverlening door de overheid aan burgers en het bedrijfsleven. In de wet worden daartoe de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. De Wabo integreert een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (verder te noemen toestemmingen) tot één omgevingsvergunning. De dienstverlening aan burger en bedrijf verbetert als gevolg van de introductie van de omgevingsvergunning voor de betreffende toestemmingsstelsels. Eén omgevingsvergunning leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging van deze toestemmingen moet leiden tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten. De omgevingsvergunning moet eveneens impulsen bieden om te komen tot een organisatieverbetering en samenwerking binnen en tussen overheden. De omgevingsvergunning noodzaakt tot een goede organisatie van het omgevingsloket (frontoffice) en een goede organisatie en samenwerking tussen overheden achter dat loket (backoffice).

De reikwijdte van de regeling strekt zich uit tot de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet 1988 en de Mijnbouwwet. Meestal zullen burgemeester en wethouders het bevoegde gezag voor de verlening van de omgevingsvergunning zijn, doch bij provinciaal of nationaal belang kan dat ook gedeputeerde staten of de minister zijn. Dit zal bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld. Om een goede afstemming tussen de bestuurslagen te bewerkstelligen, is een regeling opgenomen over het betrekken van andere bestuursorganen bij de besluitvorming. De procedure begint over het algemeen met één uniform digitaal aanvraagformulier bij burgemeester en wethouders. Na een ontvangstbevestiging beginnen de termijnen te lopen en zal de aanvraag in beginsel behandeld worden met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht. Als het gaat om een complex project wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb gebruikt. Als complexe projecten staan in ieder geval te boek een projectbesluit op grond van de Wro, een (mijnbouw)milieuvergunning en een vergunning voor beschermde rijksmonumenten. Krachtens art. 3:18 Awb is bepaald dat het bevoegd gezag binnen zes maanden op de aanvraag moet beslissen. Deze termijn kan hoogstens met zes weken worden verlengd. Overigens noodzaakt deze wet tot een aanpassing van diverse andere wetten. Dit zal via een afzonderlijke invoeringswet gerealiseerd worden. Inwerkingtreding was voorzien per 1 januari 2009 maar in een brief van juli 2008 aan de lagere overheden (bijlage bij Kamerstukken I 30 844, F) heeft de minister laten weten dat deze datum niet zal worden gehaald en dat de nieuwe streefdatum voor inwerkingtreding 1 januari 2010 is.

Inwerkingtreding op een bij kb te bepalen tijdstip.

Kamerstukken:

Agenda

Afbeelding

Ontmoet vakgenoten en bespreek actuele onderwerpen in de LinkedIn-groep van het Nederlands Juristenblad.

 

 Lees en doorzoek het NJB online in Navigator

Inloggen

U maakt gebruik van een verouderde browser

Het gebruik van een verouderde browser maakt uw computer onveilig en tevens ongeschikt voor het optimaal raadplegen van deze website.

De website van het NJB - Nederlands Juristenblad is namelijk geoptimaliseerd voor een nieuwere versie van uw browser.
In de meeste gevallen waarin het fout gaat, betreft dit het gebruik van de Internet Explorer browserversie 7 of 8.
Deze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 9 en hoger, Google Chrome, Safari en Firefox.

Bekijk hier of er een nieuwere versie van uw browser beschikbaar is.